Chênh lệch Forex

MENU

What is Spread in Forex? / Spread có nghĩa là gì?

Giao dịch với FP Markets trên
Chênh lệch cực cạnh tranh

Forex là thị trường được giao dịch nhiều nhất trên thế giới cung cấp nhiều cơ hội giao dịch. Một trong những cách bạn thanh toán cho những cơ hội này là thông qua chênh lệch môi giới hoặc chênh lệch giữa giá bán và giá đặt mua của một công cụ có thể giao dịch. Khi mức chênh lệch thấp, chi phí giao dịch của bạn sẽ giảm.

Sự kết hợp thanh khoản đa dạng và mối quan hệ với ngân hàng và tổ chức tài chính phi ngân hàng hàng đầu của chúng tôi cho thanh khoản sâu cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng chúng tôi không ngừng cung cấp chênh lệch thấp cho nhà giao dịch của mình, bắt đầu từ 0.0 pip.

Nhấp vào Sản phẩm để Xem Chênh lệch Điển hình của Chúng tôi

Ngoại Hối

Xem Chênh lệch

Kim loại

Xem Chênh lệch

Chỉ số

Xem Chênh lệch

Hàng hóa

Xem Chênh lệch

Tiền điện tử

Xem Chênh lệch

Chênh lệch Ảnh hướng tới Giao dịch của Bạn

Nhà giao dịch thành công luôn theo dõi mọi thay đổi về chênh lệch, quyết định giao dịch dựa trên những thay đổi đó. Quy mô chênh lệch đóng vai trò quan trọng trong giao dịch, đặc biệt đối với người giao dịch nhanh và nhà giao dịch trong ngày:

Chênh lệch Cao

Khi chênh lệch giữa giá bán và giá mua cao hơn bình thường, nó có thể cho thấy thời kỳ thanh khoản thấp hoặc biến động thị trường cao. Ví dụ, các cặp tỷ giá forex không phải là đồng tiền chính có xu hướng có mức chênh lệch cao hơn các cặp tỷ giá chính.

Chênh lệch Thấp

Khi chênh lệch giữa giá bán và giá mua thấp hơn bình thường, nó có thể cho thấy thanh khoản cao hoặc thời kỳ biến động thị trường thấp. Chẳng hạn, chênh lệch có xu hướng thấp hơn trong các phiên giao dịch forex của đồng tiền chính.

Chênh Lệch Trong Forex Là Gì?

Spread in Forex is the difference between the bid price and the ask price. The Spread cost is measured in 'pips' and is the cost of trading. Popular currency pairs such as the EUR/GBP and USD/AUD have lower spreads as a result of higher levels of liquidity. An in-depth explanation can be found in our Beginner's Guide To Forex Trading.


Spread in Forex is the difference between the two prices of a currency pair. The Bid is the quote price at which a trader is willing to buy an asset, and the Ask level is the quote price at which a trader is willing to sell an asset. Organised by way of a two-way quote, signify willing buyers and ask prices determine willing sellers. This concept is fundamental for traders to comprehend as they are the primary cost of trading forex and currency pairs.


For instance, if the bid/ask rate for the EUR/USD is 1.1251/1.1252. Here, EUR is the base currency and USD is the quote currency. This means that you can buy the EUR at a higher ask price of 1.1252 and sell it lower at the bid of 1.1251.


The difference between ask and bid price in forex is known as the spread. In the above example, the spread in pips would be (1.1252-1.1251) = 0.0001. The pip value on USD-based pairs is identified on the 4th digit, after the decimal. This means that the final forex spread is 0.1 pips.


To calculate the total spread cost, multiply this pip value by the total number of lots traded. So, if you are trading a EUR/USD trading lot of 10,000. In case you are trading a standard lot (100,000 units of the currency). Now, if your account is denominated in another currency, say GBP, you will need to convert that from US Dollars.


Given the bid and ask prices traders can engage with the market immediately or on the spot. The ask price is slightly higher than the underlying market price, whereas the bid price is slightly below the underlying market price. Traders sell the bid and buy the ask. A narrower bid-ask spread translated to lower trading costs.


The size of the spread plays a pivotal part in forex trading. This is particularly the case for those using trading strategies that conduct a large number of transactions in a single trading session. Trading volume, liquidity, market volatility, news, and time can all have an impact on spreads.


The spread affects profit, given that a currency pair reveals information about market conditions such as time, volatility and liquidity. For instance, emerging currency pairs have a greater spread than major currency pairs. Currency pairs involving major currencies have lower spreads.


Traders should also consider peak trading times for particular currencies. For instance, the cost of trading the Australian Dollar (AUD) will be higher during nighttime in Australia. This is because there are not as many market participants actively trading at this time. Similarly, other Australian financial markets that may influence forex are also closed at this time. A wider currency pair spread means that a trader would pay more when buying and receive less when selling.


High spread usually occurs during periods of low liquidity or high market volatility. For instance, forex pairs that include the Canadian dollar (CAD) will have lower liquidity during overnight hours in Canada. The same applies to exotic currency pairs such as the NZD/MXN which have a significantly lower trading volume.


Chênh lệch giá thấp trong ngoại hối là sự khác biệt giữa giá mua và giá bán. Các nhà giao dịch thích đặt nhà giao dịch của họ khi mức chênh lệch thấp như trong các phiên giao dịch ngoại hối lớn. Chênh lệch có thể sẽ thấp khi độ biến động thấp và tính thanh khoản cao. Khi có sự khác biệt lớn hơn giữa giá đặt mua (mua) và giá bán (bán), điều đó có nghĩa là các nhà giao dịch có khả năng chi tiêu nhiều hơn cho các mức chênh lệch rộng hơn do tính biến động cao và tính thanh khoản của thị trường thấp hơn.

Spreads can widen considerably when the financial markets are volatile: a phenomenon known as slippage. It is also important to understand the difference between fixed and variable spreads. Fixed spreads remain the same, no matter what the market conditions are. Variable spreads keep on changing, based on the supply and demand of the instruments and the overall market volatility. Choosing the optimal spread type is important to keeping trading costs to a minimum. Retail traders who trade less frequently could benefit from fixed spreads while those who trade frequently and during peak market hours (when the spreads are the tightest), might prefer variable spreads. Variable spreads tend to be lower than fixed spreads, especially in calmer markets. Explore our wide range of forex account types.

The spread of a given currency pair reveals information about market conditions such as time, volatility and liquidity. Emerging currency pairs have a greater spread than major currency pairs. There are 8 major currencies which account for approximately 85% of the forex market turnover. With more market makers, real-time pricing and higher trade volumes, pairs involving major currencies have lower spreads. In addition, there are peak trading times for particular currencies. For instance, the cost of trading the AUD will be higher when it is night time in Australia. This is as there are not as many market participants actively trading at this time. Similarly, other Australian financial markets that may influence forex are also closed at this time.

Chênh lệch của Nhà môi giới Forex

Chênh lệch đồng tiền được báo giá theo hai mức giá khác nhau: giá mua và giá bán. Giá mua là giá mà bạn có thể bán đồng tiền yết giá, trong khi giá bán là giá mà bạn có thể mua đồng tiền yết giá.

Ví dụ, nếu tỷ giá mua/bán đối với EUR/USD là 1.1251/1.1252. Ở đây, EUR là đồng tiền yết giá, USD là đồng tiền định giá. Điều này có nghĩa là bạn có thể mua EUR với giá bán ra cao hơn là 1.1252 và bán ra ở mức giá mua vào thấp hơn là 1.1251.

Sự khác biệt giữa giá bán và giá mua là chênh lệch forex. Trong ví dụ trên, chênh lệch bằng pip sẽ là (1.1252-1.1251) = 0.0001. Giá trị pip trên các cặp tỷ giá dựa trên USD được xác định trên chữ số thứ 4, sau số thập phân. Điều này có nghĩa là chênh lệch forex cuối cùng là 0.1 pip.

Để tính tổng chi phí chênh lệch, hãy nhân giá trị pip này với tổng số lô đã giao dịch. Vì vậy, nếu bạn đang giao dịch lô giao dịch EUR/USD là 10.000

Trong trường hợp bạn đang giao dịch lô tiêu chuẩn (100.000 đơn vị của đồng tiền)

Giờ đây, nếu tài khoản của bạn có mệnh giá bằng đồng tiền khác, giả sửa là GBP, bạn sẽ cần chuyển từ đồng Đô la Mỹ.

Điều quan trọng đối với các nhà giao dịch forex là phải làm quen với chênh lệch forex, vì chúng đại diện cho chi phí giao dịch chính. Đây là một thông số quan trọng cần xem xét khi bạn chọn nhà môi giới.

Nếu bạn chọn mở và giao dịch với tài khoản có chênh lệch THÔ của FP Markets, bạn sẽ tìm thấy một số trong những chênh lệch thấp nhất trên thị trường. Thanh khoản của chúng tôi có nguồn gốc từ một số nhà cung cấp thanh khoản lớn nhất và tốt nhất. Điều này mang lại cho chúng tôi khả năng cung cấp cho bạn mức chênh lệch thấp nhất, bắt đầu từ 0.0 pip trong thời gian thanh khoản cao nhất, trước đây chỉ là lĩnh vực của quỹ tự bảo hiểm. Bạn luôn có thể kiểm tra điều kiện giao dịch của chúng tôi bằng cách mở tài khoản Demo.

Hiểu Chênh lệch Forex Cao và Thấp

Điều quan trọng cần biết là chênh lệch FX có thể dao động trong suốt cả ngày. Điều này là do chênh lệch bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố, chẳng hạn như thanh khoản, biến động và tin tức thị trường. Bạn sẽ thấy một số cặp tỷ giá chính, như EUR/USD, GBP/USD hoặc USD/JPY, có xu hướng thanh khoản hơn, cũng có chênh lệch thấp hơn cặp tỷ giá mới nổi, như USD/INR.

Ngoài ra, thanh khoản có thể giảm và chênh lệch có thể mở rộng trong những vài ngày hoặc vài giờ dẫn đến các sự kiện tin tức kinh tế lớn và giữa các phiên giao dịch.

Theo dõi lịch sự kiện kinh tế. Những công bố xảy ra lẻ tẻ và tùy thuộc vào việc đáp ứng mong đợi hay không, giá có thể dao động nhanh chóng. Nếu bạn hiện đang giữ một vị thế và chênh lệch mở rộng, bạn có thể nhận được cuộc gọi ký quỹ. Chênh lệch có thể mở rộng đáng kể khi thị trường tài chính biến động: một hiện tượng được gọi là trượt giá.

Nó cũng quan trọng để hiểu sự khác biệt giữa chênh lệch cố định và biến đổi. Chênh lệch cố định vẫn giữ nguyên, bất kể điều kiện thị trường là gì. Chênh lệch biến đổi tiếp tục thay đổi, dựa trên cung và cầu của các công cụ và biến động chung của thị trường.

Chọn loại chênh lệch tối ưu là rất quan trọng để giảm chi phí giao dịch và là một phần quan trọng trong chiến lược giao dịch của bất kỳ nhà giao dịch tốt nào. Trong khi các nhà giao dịch nhỏ lẻ có tài khoản nhỏ hơn, giao dịch ít thường xuyên hơn, có thể hưởng lợi từ chênh lệch cố định, những người giao dịch thường xuyên hơn và trong giờ thị trường cao điểm (khi chênh lệch thấp nhất), có thể thích chênh lệch biến đổi. Chênh lệch biến đổi có xu hướng thấp hơn chênh lệch cố định, đặc biệt là ở các thị trường bình tĩnh hơn.

Chênh lệch Forex Thấp Đầu ngành

FP Markets cung cấp chênh lệch biến đổi để khớp lệnh giao dịch nhanh chóng, với khả năng báo giá lại thấp. Nguồn cấp dữ liệu của chúng tôi đến từ các tổ chức tài chính quốc tế hàng đầu về thanh khoản sâu, cùng với báo giá theo thời gian thực cho các công cụ giao dịch khác nhau. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp chênh lệch forex thấp 0.0 pip trên tài khoản ECN có chênh lệch THÔ trên tài khoản Tiêu chuẩn.

Các Tài khoản Giao dịch Forex của FP Markets

Chênh lệch

Từ 1.0 pip

Phí Hoa hồng

Không

Tiền nạp Tối thiểu

100 AUD hoặc
tương đương

Đòn bẩy Tối đa

30:1

Chênh lệch

Từ 0.0 pip

Phí Hoa hồng

$3.0

Tiền nạp Tối thiểu

100 AUD hoặc
tương đương

Đòn bẩy Tối đa

30:1

Phí Hoa hồng Tài khoản ECN
có chênh lệch THÔ của MetaTrader

Kiểm tra phí hoa hồng của chúng tôi đối với tài khoản ECN có chênh lệch THÔ, dựa trên mệnh giá đồng tiền tài khoản giao dịch của bạn. Bảng đã được phân chia, dựa trên hoa hồng trên mỗi lô, để giúp bạn dễ dàng tính toán chi phí của mình, dựa trên khối lượng giao dịch.

CÔNG CỤ Tài khoản Tiêu chuẩn Tài khoản Raw
Ngoại hối và Kim loại 0 (được tính gộp vào phí spread )
Tài khoản CCY Mỗi bên Hai chiều
AUD CAD SGD $3.5 $7
USD $3 $6
EUR €2.75 €5.5
GBP £2.25 £4.5
HKD $20 $40
JPY ¥250 ¥500
Hàng hóa 0 (được tính gộp vào phí spread ) 0 (được tính gộp vào phí spread )
Chỉ số 0 (được tính gộp vào phí spread ) 0 (được tính gộp vào phí spread )
Cổ phiếu 0 (được tính gộp vào phí spread ) 0 (được tính gộp vào phí spread )
Tiền điện tử 0 (được tính gộp vào phí spread ) 0 (được tính gộp vào phí spread )

Vấn đề Khớp lệnh Giao dịch

Việc định giá đơn lẻ không thể mang lại kết quả mà không khớp lệnh nhanh chóng và đáng tin cậy. Chúng tôi cung cấp một số nền tảng giao dịch tốt nhất thế giới để tạo điều kiện cho tốc độ thực hiện cực nhanh. Với sự trợ giúp của các công cụ biểu đồ tiên tiến của chúng tôi, nhiều chỉ số kỹ thuật, tin tức thị trường và thông tin chi tiết và biểu đồ giá theo thời gian thực, giao dịch trở thành trải nghiệm thú vị và thỏa mãn.

Tải về nền tảng MT4, MT5 hay IRESS để trải nghiệm giao dịch với chênh lệch thấp và hoa hồng minh bạch.

Cách Kiểm tra Chênh lệch Forex của Tài khoản Live trên Nền tảng MT4 của FP Markets

Nhấp chuột phải ở bất kỳ đâu trên biểu đồ
của bạn và chọn “Thuộc tính”


Nhấp vào thẻ “Thông thường” và chọn ô
“Hiển thị Đường Bán”


Nhấp vào “OK”

Giờ đây bạn có thể thấy giá mua/giá bán cho công cụ bất kỳ.

Nhấp vào “Xem” và chọn “Theo dõi Thị trường”


Để xem chênh lệch đối với biểu tượng cụ thể, nhấp chuột phải ở bất kỳ đâu trên cửa sổ Theo dõi Thị trường và chọn “Chênh lệch”


Giờ đây, bạn có thể xem cột bổ sung, hiển thị chênh lệch cho mỗi cặp tỷ giá, hàng hóa hoặc chỉ số.


Lưu ý rằng chênh lệch báo giá MT4 bằng điểm MetaTrader 4. Để tìm chênh lệch theo pip, bạn sẽ cần chia số đó cho 10.

Chênh lệch

(Sep 2022)

Chênh lệch trên nền tảng MetaTrader 4 rất khác nhau, với báo giá từ các tổ chức tài chính quốc tế chính.
Trong thời gian thanh khoản, chênh lệch đầu ngành của chúng tôi có thể thấp tới 0.0 pip. Chênh lệch điển
hình hơn của chúng tôi được liệt kê dưới đây.

Chênh lệch Forex

Biểu tượng Sản phẩm Tài khoản tiêu chuẩn Tài khoản ECN
  Trung bình Tối thiểu Trung bình
AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar 2.1 0 1.1
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc 2.3 0 1.2
AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen 2.2 0 1.1
AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar 3 0 1.9
AUDSGD Australian Dollar vs Singapore Dollar 4.5 0 3
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.6 0 0.5
CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc 2.8 0 1.7
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen 2.4 0 1.3
CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen 3.6 0 2.5
CHFSGD Swiss Franc vs Singapore Dollar 4.3 0 4.3
EURAUD Euro vs Australian Dollar 2.8 0 1.7
EURCAD Euro vs Canadian Dollar 3.2 0 1.6
EURCHF Euro vs Swiss Franc 2.7 0 1.6
EURCZK Euro vs Czech Koruna 134.3 0 116.9
EURDKK Euro vs Danish Krone 18.6 0 12.6
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 1.9 0 0.8
EURHUF Euro vs Hungarian Forint 270.2 0 56.6
EURJPY Euro vs Japanese Yen 2.2 0 1.1
EURMXN Euro vs Mexican Peso 84.6 0 64.6
EURNOK Euro vs Norwegian Krone 75.8 0 68.3
EURNZD Euro vs New Zealand Dollar 3.8 0 2.7
EURPLN Euro vs Polish Zloty 50.6 0 47.3
EURSEK Euro vs Swedish Krona 78.5 0 73
EURSGD Euro vs Singapore Dollar 5.6 0 4.5
EURTRY Euro vs Turkish Lira 496.3 0 493.2
EURUSD Euro vs US Dollar 1.4 0 0.3
EURZAR Euro vs South African Rand 227.1 0 215.6
GBPAUD Great Britain Pound vs Australian Dollar 3.7 0 2.6
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian Dollar 3.4 0 2.3
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 3.4 0 2.3
GBPDKK Great Britain Pound vs Danish Krone 30.7 0 24.7
GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen 3.2 0 2.1
GBPMXN Great Britain Pound vs Mexican Peso 138.4 0 118.4
GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 5.4 0 3.9
GBPPLN Great Britain Pound vs Polish Zloty 101.5 0 100
GBPSEK Great Britain Pound vs Swedish Krona 129.5 0 124.8
GBPSGD Great Britain Pound vs Singapore Dollar 7.9 0 6.7
GBPTRY Great Britain Pound vs Turkish Lira 558.3 0 551.3
GBPUSD Great Britain Pound vs US Dollar 2.3 0 1.2
NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 2.8 0 1.7
NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc 2.7 0 1.6
NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen 2.5 0 1.4
NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar 5.2 0 4.1
NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar 2.2 0 1
USDBRL US Dollar vs Brazilian Real 40.59 0 44.15
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar 2 0 0.9
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc 2.7 0 1.5
USDCNH US Dollar vs Chinese Yuan 2.7 0 1.6
USDCZK US Dollar vs Czech Koruna 146.1 0 128.7
USDDKK US Dollar vs Danish Krone 20.2 0 14.2
USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar 9.2 0 8.1
USDHUF US Dollar vs Hungarian Forint 271.2 0 57.6
USDINR US Dollar vs Indian Rupee 33.6 0 13.6
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen 2 0 0.9
USDKRW US Dollar vs Korean Won 143.6 0 113.6
USDMXN US Dollar vs Mexican Peso 53 0 43
USDNOK US Dollar vs Norwegian Krone 76.1 0 67.6
USDPLN US Dollar vs Polish Zloty 50.1 0 46.4
USDSEK US Dollar vs Swedish Krona 75.8 0 67.1
USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar 3.2 0 2.1
USDTHB US Dollar vs Thai Baht 330.6 0 310.6
USDTRY US Dollar vs Turkish Lira 318.1 0 315.6
USDZAR US Dollar vs South African Rand 133.5 0 120.6

Chênh lệch Kim loại

Biểu tượng Sản phẩm Tài khoản Standard Tài khoản ECN
    Tối thiểu Trung bình
XAGAUD Silver vs Australian Dollar 0.04 0 0.03
XAGEUR Silver vs Euro 0.03 0 0.02
XAGUSD Silver vs US Dollar 0.03 0 0.02
XAUAUD Gold vs Australian Dollar 0.7 0 0.54
XAUEUR Gold vs Euro 0.46 0 0.28
XAUUSD Gold vs US Dollar 0.23 0 0.09

Chênh lệch CFD trên Chỉ số

Biểu tượng Sản phẩm   Tài khoản tiêu chuẩn
    Tối thiểu Trung bình
AUS200 Australia 200 Index vs Australian Dollar Cash 0 1.78
CHINA50 China A50 Index vs US Dollar Cash 0 8.92
EURO50 Euro 50 Index vs Euro Cash 0 2.03
FRA40 CAC 40 Index vs Euro Cash 0 3.76
GER40 German 40 Index vs Euro Cash 0 1.97
HK50 Hang Seng Index vs Hong Kong Dollar Cash 0 9.65
JP225 Japan 225 Index vs Japanese Yen Cash 0 6.92
UK100 UK100 Index vs Great Britain Pound Cash 0 2.27
US100 US Tech 100 Index vs US Dollar Cash 0 1.48
US30 US 30 Index vs US Dollar Cash 0 2.01
US500 US 500 Index vs US Dollar Cash 0 0.49
USDX USD Index Basket vs US Dollar Future 0 0.05
VIX VIX Index Cash vs US Dollar Future 0 0.15

Hàng hóa CFD (MT4 / MT5)

Biểu tượng Sản phẩm   Tài khoản tiêu chuẩn
    Tối thiểu Trung bình
COCOA Cocoa vs US Dollar Cash 0 2.5
COFFEE US Coffee vs US Dollar Future 0 0.93
CORN Corn vs US Dollar Cash 0 0.7
SOYBEANS Soybeans vs US Dollar Cash 0 1.1
WHEAT Wheat vs US Dollar Cash 0 2.1
WTI West Texas Intermediate Crude Oil vs US Dollar Future 0 0.04
XBRUSD Brent Crude Oil vs US Dollar Cash 0 0.04
XNGUSD Natural Gas vs US Dollar Cash 0 0.02
XPDUSD Palladium vs US Dollar Cash 0 16.64
XPTUSD Platinum vs US Dollar Cash 0 5.02
XTIUSD West Texas Intermediate Crude Oil vs US Dollar Cash 0 0.05

Chênh Lệch Tiền Điện Tử

Biểu tượng Sản phẩm   Tài khoản tiêu chuẩn
    Tối thiểu Trung bình
ADAUSD Cardano vs US Dollar 0 0.0024
BCHUSD Bitcoin Cash vs US Dollar 0 4.0119
BTCUSD Bitcoin vs US Dollar 0 12.6152
DOGUSD Dogecoin vs US Dollar 0 0.0012
DOTUSD Polkadot vs US Dollar 0 0.0253
EOSUSD EOS vs US Dollar 0 0.0034
ETHUSD Etherium vs US Dollar 0 4.5856
LNKUSD Chainlink vs US Dollar 0 0.0273
LTCUSD Litecoin vs US Dollar 0 0.3057
RPLUSD Ripple vs US Dollar 0 0.0038
XLMUSD Stellar vs US Dollar 0 0.0021
Bắt đầu với nhà môi giới được Australia Quản lý

bullet Truy cập trên 10.000 công cụ tài chính
bullet Tự động mở & đóng vị thế
bullet Lịch sự kiện tin tức & kinh tế
bullet Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật
bullet Bao gồm nhiều công cụ hơn

Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Source - database | Page ID - 2621

Get instant Updates in Telegram