Συναλλαγές παραγώγων

Συναλλαγή Παραγώγων με την FP Markets

Η ιστορία των παραγώγων χρονολογείται χιλιάδες χρόνια πριν, αλλά μόλις τη δεκαετία του 1980 έγιναν σημαντικό μέρος των παγκόσμιων συναλλαγών. Μια περίοδος χρηματοοικονομικής απορρύθμισης ήταν ο καταλύτης για την ταχεία αύξηση της δημοτικότητας ως χρηματοοικονομικό μέσο. Με κινητήρια δύναμη τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα επιτοκίων, η αγορά παραγώγων ανέβηκε και έγινε η πιο εμπορεύσιμη χρηματοπιστωτική αγορά στον κόσμο με βάση τον ημερήσιο κύκλο εργασιών.

Η πρόοδος της τεχνολογίας έχει επίσης διευκολύνει σημαντικά την πρόσβαση σε αυτές τις αγορές για τους traders και τους επενδυτές. Ως διαδικτυακός broker, η FP Markets προσφέρει 10.000+ εμπορεύσιμα μέσα μέσω προηγμένων πλατφορμών συναλλαγών, όπως την Metatrader 4 , MetaTrader 5 και Iress.

Τι είναι η συναλλαγή παραγώγων;

Η συναλλαγή παραγώγων είναι μια σύμβαση μεταξύ πολλαπλών μερών που βασίζεται στην υποκείμενη αξία ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία στα οποία βασίζεται η αξία περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως νομίσματα, μετοχές, εμπορεύματα, δείκτες, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης και μετοχές.

Η συναλλαγή παραγώγων είναι μοναδική, καθώς τα εμπλεκόμενα μέρη κερδοσκοπούν στις μελλοντικές κινήσεις των τιμών ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου χωρίς να το κατέχουν στην πραγματικότητα. Επιπλέον, αυτός ο τύπος συναλλαγών επιτρέπει στους traders να λαμβάνουν τόσο θέσεις αγοράς όσο και θέσεις πώλησης σε σχέση με την τιμή ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Αυτό είναι επωφελές για τους traders, τις επιχειρήσεις και ακόμη και τις κυβερνήσεις που μπορεί να αντισταθμίζουν μια τρέχουσα θέση που μπορεί να έχουν ήδη.

The market participants can be broken
up into four main categories which is
reflected by their reason to trade:

Αντιστάθμιση

Καθώς τα παράγωγα επιτρέπουν τη συναλλαγή τόσο των αυξανόμενων όσο και των μειούμενων διακυμάνσεων των τιμών, χρησιμοποιούνται συχνά για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου. Καθώς η αξία τους συνδέεται με την τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου, οι συμμετέχοντες στην αγορά είναι σε θέση να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο ενός συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου. Πολλές μεγάλες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την αντιστάθμιση κινδύνου ως στρατηγική διαχείρισης κινδύνου για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους.

Κερδοσκόποι

Η ομάδα αυτή προσπαθεί να αποκομίσει κέρδος προβλέποντας με ακρίβεια τη μεταβολή της μελλοντικής τιμής ενός χρηματοπιστωτικού μέσου ή περιουσιακού στοιχείου. Διεξάγουν ανάλυση της αγοράς για να εντοπίσουν ευκαιρίες διαπραγμάτευσης και χρησιμοποιούν στρατηγικές συναλλαγών στην προσπάθειά τους να αποκομίσουν κέρδη.

Arbitrage

Είναι η διαδικασία απόσπασης κέρδους με την εκμετάλλευση μικρών διαφορών στην τιμολόγηση πανομοιότυπων περιουσιακών στοιχείων σε δύο ή περισσότερες αγορές. Με ένα τεράστιο πλήθος χρηματοπιστωτικών αγορών, οι arbitrageurs μπορούν να επωφεληθούν από τις διαφορετικές τιμολογήσεις που προσφέρουν οι διάφοροι συμμετέχοντες στην αγορά.

Διαπραγμάτευση περιθωρίου

Ένα από τα πλεονεκτήματα των συναλλαγών με παράγωγα είναι ότι οι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη έκθεση στην αγορά από τα κεφάλαια που διαθέτουν στο λογαριασμό συναλλαγών τους. Ανάλογα με το προσφερόμενο επίπεδο μόχλευσης, οι traders μπορούν να εισέλθουν σε θέσεις επενδύοντας μόνο το απαιτούμενο περιθώριο. Μαζί με τους κερδοσκόπους και τους αρμπιτράζερ, οι διαπραγματευτές περιθωρίου θεωρούνται ζωτικής σημασίας για τις κεφαλαιαγορές, καθώς παρέχουν ρευστότητα.

Πως να συναλλάσετε παράγωγα?

Εξωχρηματιστηριακά (OTC)

Πρόκειται για μια χρηματοοικονομική σύμβαση που δεν συναλλάσετε σε χρηματιστήριο και οι όροι της καταρτίζονται ειδικά για να καλύπτουν τις ανάγκες κάθε αντισυμβαλλόμενου. Δεν υπάρχουν τυποποιημένοι όροι ή κανονισμοί που πρέπει να τηρούνται.

Ρυθμιζόμενο Χρηματιστήριο

Όπως υποδηλώνει το όνομά τους, τα derivatives που συναλλάσονται στο χρηματιστήριο είναι συμβόλαια που εισάγονται και διαπραγματεύονται σε οργανωμένο χρηματιστήριο. Έχουν γίνει όλο και πιο δημοφιλή καθώς οι κανονιστικές απαιτήσεις εξαλείφουν τον κίνδυνο αθέτησης των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων. Σε αυτό συμβάλλουν περαιτέρω ένα σύνολο τυποποιημένων όρων και υψηλότερα επίπεδα ρευστότητας. Τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια προθεσμιακών συμβολαίων περιλαμβάνουν το Chicago Mercantile Exchange (CME), το New York Mercantile Exchange (NYME) και το National Stock Exchange of India (NSE).

Συμβάσεις ανταλλαγής

Αντί να αγοράζουν φυσικά ένα χρηματοπιστωτικό μέσο ή περιουσιακό στοιχείο, όπως ένα εμπόρευμα, δύο μέρη που ανταλλάσσουν ένα συμβόλαιο για τη διαφορά της τιμής. Η διαφορά τιμής καθορίζεται από τη στιγμή που ανοίγει η θέση μέχρι το κλείσιμό της. Με τα συμβόλαια ανταλλαγής, η τιμή θα αντικατοπτρίζει πάντα την τιμή του υποκείμενου τίτλου. Αποτελούν ένα εξαιρετικά δημοφιλές παράγωγο προϊόν με αυτό το είδος συναλλαγών να διεξάγεται μέσω διαδικτυακών χρηματιστών όπως η FP Markets. Παρέχουμε μια σειρά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της διαπραγμάτευσης με μόχλευση - ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα αυτής της κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων.

Οφέλη από την συναλλαγή συμβολαίων ανταλλαγής

Προσφορά Προιόντων

Καθώς τα συμβόλαια ανταλλαγής αντικατοπτρίζουν την τιμή μιας υποκείμενης αγοράς, οι συναλλασσόμενοι έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων. Η FP Markets προσφέρει πάνω από 10.000 εμπορεύσιμα μέσα, όπως forex, μετοχές, εμπορεύματα, χρηματιστηριακούς δείκτες και ψηφιακά νομίσματα. Η συναλλαγή είναι διαθέσιμη σε προηγμένες πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που διαθέτουν τιμολόγηση σε πραγματικό χρόνο και μια σειρά εργαλείων θεμελιώδους και τεχνικής ανάλυσης.

Μοχλευμένη συναλλαγή

Θα θέλατε να μπορείτε να ανοίξετε μια θέση αξίας 10.000 δολαρίων με λιγότερο από το 5% του συνολικού ποσού; Αυτό είναι εφικτό με τη μοχλευμένη συναλαλγή, με τη μέγιστη διαθέσιμη αναλογία μόχλευσης να είναι 30:1. Η αναλογία μόχλευσης ποικίλλει ανάλογα με τους τους Τύπους Λογαριασμών και το μέσο που αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής Για παράδειγμα, η μόχλευση στα κύρια ζεύγη νομισμάτων είναι υψηλότερη από ό,τι στα ψηφιακά νομίσματα.

Go Long ή Short

Αυτό είναι ένα από τα μοναδικά χαρακτηριστικά των συναλλαγών με συμβόλαια ανταλλαγής. Σε αντίθεση με τα περισσότερα άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, οι συναλλασσόμενοι μπορούν να επωφεληθούν από τη μεταβλητότητα της αγοράς, επωφελούμενοι τόσο από την άνοδο όσο και από την πτώση των τιμών. Αυτή η ευελιξία επιτρέπει στους traders να ανοίξουν μια θέση short και να πουλήσουν ουσιαστικά το τρέχον ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Αυτό διαφέρει από τα περισσότερα άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία σας επιτρέπουν μόνο να ανοίξετε μια μακρά θέση

Ρυθμίσεις διαχείρισης κινδύνου

Η αντιστάθμιση κινδύνου είναι μια δημοφιλής στρατηγική Διαχείρισης Κινδύνου. Η δυνατότητα ανοίγματος μιας short θέσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον μετριασμό της έκθεσης σε κίνδυνο σε μια τρέχουσα θέση που ήδη κατέχει ο trader Ας υποθέσουμε ότι κάποιος κατέχει μια σημαντική ποσότητα φυσικού χρυσού, αλλά αναμένει ότι η αξία του θα υποτιμηθεί. Αντί να πουλήσει το φυσικό περιουσιακό στοιχείο, θα μπορούσε να ανοίξει μια θέση πώλησης χρησιμοποιώντας ένα συμβόλαιο ανταλλαγής χρυσού. Αυτό θα μείωνε τόσο τον κίνδυνο όσο και θα τους επέτρεπε να επωφεληθούν από μια πιθανή πτώση της τιμής. Επιπλέον, καθώς πρόκειται για ένα προϊόν με μόχλευση, θα χρειάζονταν μόνο ένα κλάσμα της συνολικής αξίας της θέσης για να το πράξουν.

Different Types
of Derivatives

Traders and investors alike can access various
types of derivatives. Whether offered
over-the-counter or on a regulated exchange,
the value of derivative products is directly
affected by the financial performance of the
underlying asset. Some of the most popular
derivatives contracts are:

Συμβάσεις ανταλλαγής

Είναι μια σύμβαση μεταξύ δύο μερών που ανταλλάσσουν τη διαφορά τιμής ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Σε αντίθεση με άλλα παράγωγα, δεν υπάρχει σταθερή ημερομηνία λήξης, με τους επενδυτές να μπορούν να αγοράζουν (να αγοράζουν) εάν αναμένουν υψηλότερη τιμή στο μέλλον ή να πωλούν (να πωλούν) εάν η αποτίμησή τους υποδηλώνει ότι το περιουσιακό στοιχείο θα χάσει την αξία του. Οι Forex brokers, όπως η FP Markets, προσφέρουν συμβόλαια ανταλλαγής σε μια σειρά χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως Μετοχές, Μέταλλα, Εμπορεύματα, Δείκτεςκαι Ψηφιακά Νομίσματα.

Προθεσμιακά και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης

Τα προθεσμιακά συμβόλαια και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τα οποία εξελίχθηκαν από τα πρώτα, έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά. Περιλαμβάνουν δύο μέρη που συμφωνούν να ανταλλάξουν ένα περιουσιακό στοιχείο σε μια καθορισμένη μελλοντική ημερομηνία με την αξία του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου που έχει συμφωνηθεί σήμερα. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των προθεσμιακών συναλλαγών είναι ότι τα συμβόλαια είναι τυποποιημένα και υπόκεινται σε ημερήσιο διακανονισμό.

Καταθέσεις

Παρέχουν στον αγοραστή το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο που αποτελεί αντικείμενο συναλλαγών σε προκαθορισμένη τιμή. Το δικαίωμα πώλησης είναι ένα δικαίωμα προαίρεσης πώλησης, ενώ το δικαίωμα αγοράς ενός περιουσιακού στοιχείου αναφέρεται ως δικαίωμα αγοράς. Ανάλογα με τους όρους ή το χρηματιστήριο στο οποίο γίνεται η συναλλαγή, το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να εκτελεστεί κατά ή πριν από την ημερομηνία λήξης.

Swaps

Αποτελούν μια μοναδική μορφή παραγώγων όπου δύο μέρη ανταλλάσσουν ταμειακές ροές ή άλλες μεταβλητές που σχετίζονται με χρηματοπιστωτικά μέσα. Οι πιο δημοφιλείς τύποι swaps είναι οι συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων, οι συμβάσεις ανταλλαγής νομισμάτων και οι συμβάσεις ανταλλαγής εμπορευμάτων.

Commodity Swaps: Είναι οι πιο δημοφιλείς ανταλλαγές και γενικά αφορούν μεγάλες εταιρείες που επιθυμούν να καθορίσουν το κόστος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ομοίως, οι παραγωγοί είναι ευτυχείς να εγγυηθούν μια προκαθορισμένη τιμή για την παραγωγή τους προκειμένου να αντισταθμίσουν τις μειούμενες τιμές των βασικών εμπορευμάτων.

Interest Rate Swaps: Πρόκειται για δύο μέρη που ανταλλάσσουν τα επιτόκια που είναι εναλλακτικά για το δάνειο που έχουν και το υπόλοιπο των υποχρεώσεών τους. Για παράδειγμα, κάποιος με δάνειο σταθερού επιτοκίου και κυμαινόμενο επιτόκιο στο υπόλοιπο χρέος του μπορεί να επιλέξει να αγοράσει μια ανταλλαγή επιτοκίων για κυμαινόμενο επιτόκιο. Το αντίθετο θα συνέβαινε εάν το επιτόκιο του δανείου ήταν κυμαινόμενο.

Παράγωγα
Trading Example

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι ένας εύκολος τρόπος για να εξηγήσουμε πώς λειτουργούν τα παράγωγα. Οι συμμετέχοντες στον κλάδο του καφέ χρησιμοποιούν συχνά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για να προστατευθούν από δυσμενείς μεταβολές των τιμών. Ο καφές μπορεί να αγοραστεί σε μια αγορά μετρητών (spot market), όπου υπάρχει φυσική ανταλλαγή καφέ, ή στην αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης.

Στην τελευταία περίπτωση, ένας καβουρδιστής μπορεί να συμφωνήσει να αγοράσει μια συγκεκριμένη ποσότητα καφέ στο μέλλον σε μια συγκεκριμένη τιμή, ανεξάρτητα από την τιμή αγοράς του καφέ κατά τη στιγμή της συγκομιδής ή της παράδοσης. Υποθέτοντας ότι η τιμή του καφέ είναι 100 δολάρια σήμερα, ένας καβουρδιστής μπορεί να επιλέξει να κλειδώσει μια μελλοντική τιμή 110 δολαρίων για μια περίοδο 5 ετών. Το περιθώριο των 10 δολαρίων είναι σε πολλές περιπτώσεις ένα μικρό τίμημα που πρέπει να πληρώσει κανείς για να εξασφαλίσει μια μελλοντική τιμή και να προστατευτεί από σημαντικές αυξήσεις με την πάροδο του χρόνου.

Τα οφέλη των μελλοντικών συμβολαίων είναι ορατά σε ολόκληρη την οικονομία. Οι συναλλαγές παραγώγων μέσω χρηματιστηρίων και αντισυμβαλλομένων στηρίζουν την εθνική οικονομία και αποτελούν οργανωμένο μέσο για την προστασία των επιχειρήσεων από τη μεταβλητότητα των τιμών. Επιτρέπουν επίσης στις μεγάλες εταιρείες να προσφέρουν στους καταναλωτές προϊόντα και υπηρεσίες σε σταθερές τιμές μεγαλύτερης διάρκειας.

Μια παρόμοια πρακτική εφαρμόζεται στην αγορά συναλλάγματος, όπου μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αγοράζουν και πωλούν νομίσματα για να διασφαλίσουν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Συναλλαγές παραγώγων
& Μόχλευση:

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της συναλλαγής παραγώγων είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις, οι traders μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη μόχλευση για να λάβουν θέση σε ένα χρηματοπιστωτικό μέσο σε ένα κλάσμα του κόστους του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Η αναλογία μεταξύ του χρηματικού ποσού στο λογαριασμό συναλλαγών σας και του ποσού με το οποίο μπορείτε να συναλλάσσεστε είναι γνωστή ως μόχλευση.

Για παράδειγμα, ένας trader έχει λόγο μόχλευσης 30:1. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να έχει μόνο το 3,33% του συνολικού ποσού της αξίας (περιθώριο) για να εκτελέσει μια συναλλαγή. Ας υποθέσουμε ότι η αξία 1 συμβολαίου αργού πετρελαίου είναι 200 δολάρια και ένας έμπορος επιθυμεί να αγοράσει 50 συμβόλαια συνολικής αξίας 10.000 δολαρίων. Χρησιμοποιώντας μια αναλογία μόχλευσης 30:1, θα χρειαζόταν μόνο το 3,33% της συνολικής αξίας για να εκτελέσει τη συναλλαγή (3% x 10.000 δολάρια). Ως αποτέλεσμα, ένας trader θα ήταν σε θέση να αγοράσει 50 συμβόλαια αργού πετρελαίου καταθέτοντας μόνο το απαιτούμενο περιθώριο 33,33 δολάρια στο λογαριασμό συναλλαγών του.

Συναλλαγή Παραγώγων - Συχνές Ερωτήσεις

Η συναλλαγή derivatives μπορεί να είναι κερδοφόρα, αλλά εξαρτάται από τους σκοπούς της διαπραγμάτευσης. Όσον αφορά το αρμπιτράζ, οι tarders επιδιώκουν να αποκομίσουν κέρδος εκμεταλλευόμενοι μικροσκοπικές διαφορές στην τιμολόγηση πανομοιότυπων περιουσιακών στοιχείων σε δύο ή περισσότερες αγορές. Αντίθετα, εάν τα παράγωγα χρησιμοποιούνται για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου, ο στόχος δεν είναι η επίτευξη κέρδους. Αντίθετα, είναι να αντισταθμίσει ένα παρόμοιο κέρδος ή να διασφαλιστεί από πιθανές μελλοντικές διακυμάνσεις των τιμών.

Ξεκινήστε τη διαπραγμάτευση
σε λίγα λεπτά

bullet Πρόσβαση σε 10.000+ χρηματοοικονομικά μέσα
bullet Συναλλαγές ανοίγματος και κλεισίματος
bullet Ειδήσεις & Οικονομικό Ημερολόγιο
bullet Επισκόπηση αγορών
bullet Εργαλεία συναλλαγών

Δίνοντας το email σας, συμφωνείτε με την Πολιτική Απορρήτου της FP Markets και λαμβάνετε μελλοντικό υλικό μάρκετινγκ από την FP Markets. Μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή.
Source - cache | Page ID - 1452

Get instant Updates in Telegram