Handel instrumentami pochodnymi

Handel instrumentami pochodnymi z FP Markets

Historia instrumentów pochodnych sięga tysięcy lat, lecz dopiero w latach 80-tych ubiegłego stulecia stały się one istotnym składnikiem handlu globalnego. Okres deregulacji finansowej był katalizatorem gwałtownego wzrostu ich popularności jako instrumentów finansowych. Dzięki popularności pozagiełdowych instrumentów pochodnych na stopach procentowych, rynek instrumentów pochodnych stał się najprężniejszym rynkiem finansowym na świecie pod względem dziennych obrotów.

Dzięki rozwojowi technologicznemu rynki te stały się również o wiele łatwiej dostępne dla handlowców i inwestorów. Jako broker internetowy, firma FP Markets oferuje ponad 10 000 instrumentów zbywalnych za pośrednictwem zaawansowanych platform takich jak MetaTrader 4, MetaTrader 5, czy Iress.

Na czym polega handel instrumentami pochodnymi?

Transakcja na instrumencie pochodnym stanowi kontrakt pomiędzy kilkoma stronami w oparciu o wartość bazowych aktywów finansowych. Aktywa bazowe, w odniesieniu do których określana jest wartość, obejmują szeroki wachlarz instrumentów finansowych, w tym waluty, udziały, towary giełdowe, indeksy, kontrakty terminowe typu futures, opcje i papiery wartościowe.

Wyjątkowość obrotu instrumentami pochodnymi polega na tym, że uczestniczące w nim strony spekulują w zakresie przyszłych wahań cenowych na danym instrumencie bazowym bez konieczności faktycznego posiadania takiego instrumentu. Niesie to ze sobą wiele korzyści dla handlowców, przedsiębiorców, a nawet rządów, pozwalając na zabezpieczenie posiadanych pozycji.

The market participants can be broken
up into four main categories which is
reflected by their reason to trade:

Asekuracja (hedging)

Dzięki temu, że instrumenty pochodne umożliwiają obstawianie zarówno wzrostów jak i spadków cenowych, często wykorzystywane są w charakterze zabezpieczenia. Jako, że ich wartość powiązana jest z ceną aktywów bazowych, uczestnicy rynku mogą zabezpieczać się przed ryzykiem związanym z danym aktywem. Wiele dużych korporacji wykorzystuje hedging jako swoistą strategię zarządzania ryzykiem, aby zminimalizować ekspozycję na ryzyko finansowe.

Spekulanci

Ta grupa inwestorów stara się osiągnąć zysk poprzez trafne przewidywanie przyszłych zmian ceny określonych aktywów lub instrumentów finansowych. Przeprowadzają oni analizy rynkowe w celu zidentyfikowania potencjalnych możliwości i wdrażają strategie inwestycyjne nakierowane na generowanie zysku.

Arbitraż

Jest to proces generowania zysku poprzez wykorzystywanie drobnych wahań cenowych na identycznych aktywach w ramach dwóch lub więcej rynków. Dzięki dostępności dużej ilości rynków finansowych, arbitrażyści wykorzystują różnice cen oferowanych przez poszczególnych uczestników rynków.

Handel na bazie depozytu zabezpieczającego

Jedną z korzyści obrotu instrumentami pochodnymi jest fakt, że inwestorzy mogą obracać środkami przewyższającymi wartość funduszy dostępnych na ich rachunkach inwestycyjnych. Zależnie od oferowanego poziomu dźwigni, handlowcy mogą nabywać pozycje inwestując jedynie wymagany depozyt zabezpieczający. Obok spekulantów i arbitrażystów, inwestorzy uczestniczący w handlu depozytowym uznawani są za kluczowych dla rynków kapitałowych ponieważ zapewniają oni ich płynność.

Jak handlować instrumentami pochodnymi?

Rynek pozagiełdowy (OTC)

Tego rodzaju kontrakty finansowe odbywają się poza strukturami giełdowymi i ich zasadami uwzględniającymi interesy wszystkich kontrahentów. Nie mają zastosowania żadne standardowe warunki i zasady, których należy przestrzegać.

Regulowany rynek giełdowy

Jak sugeruje ich nazwa, giełdowe instrumenty pochodne są sprzedawane i kupowane w ramach regulowanego rynku giełdowego. Rosnąca popularność tego rodzaju transakcji wynika z faktu, że wymogi regulacyjne niwelują dużą część ryzyka nierozerwalnie związanego z instrumentami OTC. Efekt ten jest dodatkowo wzmacniany dzięki standaryzacji zasad i wyższym poziomom płynności. Do największych giełd transakcji terminowych należą Chicago Mercantile Exchange (CME), New York Mercantile Exchange (NYME) oraz National Stock Exchange of India (NSE).

Kontrakty giełdowe

Zamiast fizycznie nabywać instrumenty finansowe czy aktywa takie jak towary giełdowe, dwie strony zawierają kontrakt giełdowy na różnicę cenową. Różnica cenowa obliczana jest pomiędzy momentem otwarcia danej pozycji a momentem jej zamknięcia. W przypadku kontraktów giełdowych cena zawsze odzwierciedla wartość aktywów bazowych. Jest to niezwykle popularny instrument pochodny obracany za pośrednictwem brokerów internetowych takich jak FP Markets. Oferujemy szeroki zakres usług finansowych, w tym transakcje lewarowane stanowiące jedną z najważniejszych zalet tej klasy aktywów.

Korzyści płynące z handlu kontraktami giełdowymi

Oferty produktowe

Dzięki temu, że kontrakty giełdowe odzwierciedlają ceny na rynku bazowym, handlowcy uzyskują dostęp do szerokiego wachlarza klas aktywów. FP Markets oferuje ponad 10 000 zbywalnych instrumentów, w tym forex, udziały, towary indeksy giełdowe i waluty cyfrowe. Transakcje realizowane są za pośrednictwem zaawansowanych platform handlowych zapewniających wycenę w czasie rzeczywistym oraz pełen wachlarz fundamentalnych i technicznych narzędzi analitycznych.

Transakcje lewarowane

Czy chciałbyś mieć możliwość otwarcia pozycji o wartości 10 000 USD za mniej niż 5% całkowitej kwoty? Jest to możliwe w przypadku handlu lewarowanego przy maksymalnym dostępnym wskaźniku dźwigni wynoszącym 30:1. Wskaźnik dźwigni różni się w zależności od Rodzaje kont oraz instrument będący przedmiotem obrotu. Na przykład dźwignia finansowa na głównych parach walutowych jest wyższa niż w przypadku walut cyfrowych.

Inwestuj w długie lub krótkie pozycje

Jest to jedna z unikalnych cech kontraktów giełdowych. W przeciwieństwie do większości instrumentów finansowych, handlowcy mogą czerpać korzyści z wahań rynkowych zarabiając zarówno na wzrostach jak i spadkach cen. Ta elastyczność pozwala na otwieranie krótkich pozycji umożliwiających sprzedaż zgodną z bieżącymi trendami aktywów bazowych. Możliwość ta wyróżnia instrumenty pochodne od innych instrumentów finansowych pozwalających wyłącznie na otwieranie długich pozycji.

Strategie zarządzania ryzykiem

Jedną z popularnych strategii jest asekuracja (hedging) Zarządzanie ryzykiem ryzykiem. Możliwość otwarcie krótkiej pozycji pozwala na minimalizację ekspozycji na ryzyko w ramach danej pozycji posiadanej przez inwestora. Załóżmy, że handlowiec posiada znaczne ilości fizycznego złota lecz przewiduje, że jego wartość będzie spadać. Zamiast sprzedawać fizyczne aktywa, może on otworzyć krótką pozycję w formie kontraktu giełdowego na złoto. Pozwoli to na jednoczesną minimalizację ryzyka i czerpanie korzyści z potencjalnego spadku ceny. Co więcej, jest to produkt lewarowany więc operacja taka wymagać będzie zaangażowania jedynie ułamka całkowitej wartości pozycji.

Different Types
of Derivatives

Traders and investors alike can access various
types of derivatives. Whether offered
over-the-counter or on a regulated exchange,
the value of derivative products is directly
affected by the financial performance of the
underlying asset. Some of the most popular
derivatives contracts are:

Kontrakty giełdowe

Są to transakcje pomiędzy dwoma stronami w oparciu o różnice cenowe na aktywach bazowych. W przeciwieństwie do innych instrumentów pochodnych, nie ma ograniczeń czasowych, w ramach których inwestorzy mogą kupować (długie pozycje), jeżeli oczekują wzrostu ceny w przyszłości, lub sprzedawać (krótkie pozycje), jeśli w ich ocenie dane aktywa będą tracić na wartości. Brokerzy forex tacy jak FP Markets oferują kontrakty giełdowe dla szerokiego wachlarza instrumentów finansowych, w tym Akcje, Metale, Towary, Indeksy, oraz Kryptowaluty.

Kontrakty terminowe typu forward i futures

Kontrakty terminowe typu forward oraz kontrakty futures, które z nich wyewoluowały, mają wiele cech wspólnych. Uczestniczą w nich strony, które zgadzają się na sprzedaż danych aktywów z określoną datą w przyszłości, po cenie określanej w odniesieniu do aktywów bazowych w chwili obecnej. Cechą wyróżniającą kontrakty typu futures jest fakt, że zawierane kontrakty podlegają standaryzacji i codziennym rozliczeniom.

Opcje

Dają one nabywcy prawo, lecz nie obowiązek, do nabycia lub sprzedaży aktywów objętych transakcją po określonej z góry cenie. Prawo sprzedaży określane jest jako put option (opcja sprzedaży), zaś prawo zakupu jako call option (opcja kupna). Zależnie od ustalonych warunków lub giełdy, na której dokonywana jest transakcja, opcje mogą być realizowane przed lub z ustaloną datą zapadalności.

Swapy

Stanowią one unikalną formę instrumentów pochodnych, które umożliwiają dwóm stronom udział w transakcjach w oparciu o przepływy pieniężne lub inne zmienne powiązane z instrumentami finansowymi. Do najbardziej popularnych rodzajów swapów należą swapy procentowe, walutowe i towarowe.

Swapy towarowe: Stanowią najbardziej rozpowszechniony rodzaj swapów, w którym zazwyczaj uczestniczą duże korporacje w celu ustalenia poziomu kosztów w długich okresach czasu. Na tej samej zasadzie, producenci chętnie gwarantują ustaloną z góry cenę swoich produktów, aby zabezpieczyć się przed ewentualnym spadkiem cen towarów.

Swapy procentowe: W ramach takich transakcji strony obracają stopami procentowymi jeśli są one różne dla zaciągniętej pożyczki i pozostałych rodzajów posiadanych zobowiązań. Przykładowo, podmiot zaciągający pożyczkę przy stałej stopie oprocentowania i posiadający inne zobowiązania podlegające zmiennej stopie oprocentowania może wykupić swap procentowy dla zmiennej stopy oprocentowania. Odwrotna sytuacja miałaby miejsce w przypadku, gdyby zmienna stopa oprocentowania miała zastosowanie do pożyczki.

Instrumenty Pochodne
Przykładowe transakcje

Kontrakty terminowe typu futures są dobrym przykładem ilustrującym mechanizm działania instrumentów pochodnych. Podmioty aktywne na rynku kawy często korzystają z kontraktów futures, aby zabezpieczyć się przed niekorzystnymi wahaniami cenowymi. Kawę można nabywać na rynku gotówkowym (rynek kasowy), na którym następuje fizyczna sprzedaż kawy, lub na rynku futures.

W drugim ze wspomnianych przypadków, palarnia może uzgodnić przyszły zakup określonej ilości kawy po z góry określonej cenie, niezależnie od stawek obowiązujących na rynku w chwili zbioru czy dostawy. Zakładając, że cena kawy w dniu dzisiejszym wynosi 100 USD, palarnia może ustalić jej przyszłą cenę na poziomie 110 USD na okres kolejnych 5 lat. W wielu przypadkach marża na poziomie 10 USD okazuje się niewielkim kosztem w kontekście pewności poziomu kosztów w długim okresie czasu i zabezpieczenia przed potencjalnymi znacznymi wahaniami w przyszłości.

Korzyści kontraktów typu futures dostrzegane są we wszystkich obszarach gospodarki. Transakcje na instrumentach pochodnych dokonywane za pośrednictwem giełd papierów wartościowych i innych kontrahentów wspierają gospodarki krajowe i umożliwiają firmom zabezpieczenie się przed skutkami wahań cenowych. Umożliwiają również korporacjom oferowanie konsumentom produktów po stałych cenach w dłuższych okresach czasu.

Podobne praktyki stosowane są na rynku forex gdzie duże instytucje finansowe kupują i sprzedają waluty, aby zabezpieczyć się przed wahaniami kursowymi.

Handel instrumentami pochodnymi
i Główne

Jedną z podstawowych zalet instrumentów pochodnych jest fakt, że w wielu przypadkach handlowcy mogą korzystać z dźwigni finansowej umożliwiającej obejmowanie pozycji na instrumencie finansowym za ułamek wartości instrumentu bazowego. Stosunek kwoty środków dostępnych na Twoim rachunku handlowym do łącznej maksymalnej wartości możliwych transakcji określany jest jako dźwignia finansowa.

Przykładowo, jeśli handlowcowi przysługuje dźwignia na poziomie 30:1, musi on posiadać kwotę odpowiadającą jedynie 3,33% całkowitej wartości (marża), aby zrealizować transakcję. Załóżmy, że wartość 1 kontraktu na ropie naftowej wynosi 200 USD, zaś inwestor chce nabyć 50 kontraktów o łącznej wartości 10 000 USD. Korzystając z dźwigni na poziomie 30:1, może zrealizować transakcję angażując jedynie 3,33% jej łącznej wartości (3% x 10 000 USD). W ten sposób, handlowiec miałby możliwość zakupu 50 kontraktów na ropie naftowej deponując na swoim rachunku jedynie marżę w kwocie 333,33 USD.

Handel instrumentami pochodnymi - najczęściej zadawane pytania

Handel instrumentami pochodnymi może być dochodowy lecz dużo zależy tu od celów, w jakich podejmowane są transakcje. W przypadku arbitrażu, handlowcy generują zysk wykorzystując niewielkie różnice cenowe dla identycznych aktywów sprzedawanych na dwóch lub więcej rynkach. Z kolei jeśli instrumenty pochodne wykorzystywane są jako narzędzie asekuracyjne, celem transakcji nie jest generowanie zysku jako takiego. Nakierowane są one na zrównoważenie przyrostów lub minimalizację zagrożenia związanego z potencjalnymi wahaniami cen.

Zacznij handel
w kilka minut

bullet Uzyskaj dostęp +10.000 instrumentów finansowych
bullet Automatycznie otwieraj i zamykaj pozycje
bullet Aktualności i kalendarz ekonomiczny
bullet Wskaźniki techniczne i wykresy
bullet I wiele innych narzędzi

Podając swój adres e-mail, wyrażasz zgodę na politykę prywatności FP Markets i otrzymujesz przyszłe materiały marketingowe od FP Markets. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
Source - database | Page ID - 1752

Get instant Updates in Telegram