เลเวอเรจ

เลเวอเรจ
Trade with up to 30:1 Leverage on FX Pairs with FP Markets.

Increase Your Exposure

 

One of the most common tools in the trading world, leverage allows you to invest much more in your trades, with relatively small deposit amounts, (which is your margin).

What is leverage in forex? Think about it as a loan. If you have capital of $1,000 and borrow $100 for every dollar from your broker, you will have $100,000 to trade with. So now, if the EUR/USD rate moves 100 pips, from 1.1273 to 1.1373, you will have $100,000 to open a deal, in place of $1,000. This means that you can trade much larger lots and increase your exposure to the markets.

RISK WARNING: Leverage also comes with suspential risk, so it is important to understand the risks that comes with leverage before trading.

Trade with up to 30:1 Leverage on FX Pairs

  • Minimises the amount of capital you need to invest. Rather than paying the full asset price, you only need to pay a portion of it.
  • Provides the opportunity to trade in more expensive instruments with high liquidity, even if you have a small amount of capital to invest.
  • Increases your exposure to the markets, allowing you to enter much larger trades than you would with just your own capital.
 

It is important to remember, however, that leverage magnifies both your profit and your loss potential. So, make sure that when you choose a leverage ratio, regardless of the assets you trade, forex, equity, commodities, indices, you first assess your risk tolerance.

FP Markets offers leverage of up to 30:1 on positions in FX and precious metal CFDs, along with stop losses, so that you can make the most of price movements, while ensuring robust risk management measures.

See an example of

how Leverage works

Example: Trader A

Example: Trader A has $5000 USD – If Trader A has an account leverage of 10:1 and they wish to use $1000 on one trade as margin, they will have exposure of $10,000 in base currency ($1000) = 10 x $1000 = $10,000 (trade value).

Example: Trader B

Example: Trader B has $5000 USD – If Trader B has an account leverage of 30:1 and they wish to use $1000 on one trade as margin, they will have exposure of $30,000 in base currency ($1000) = 30 x $1000 = $30,000 (trade value).

Trade with Up to 30:1 Leverage

on FX Pairs

As an ASIC-licensed broker, we offer:
  • Robust risk management tools on platforms like MT4 and MT5
  • Leverage trading in over 10,000+ assets, including forex, metals, indices, commodities and more
  • Advanced charting tools and indicators on the most popular trading platforms to monitor price action
We do not recommend unnecessarily high leverage on risky assets.  

How to check your

leverage in MT4

Leverage trading on MT4 is easy. Simply go to the “Navigator” window and click on “Accounts,” and then hover your mouse over the account number. You will see your base currency and leverage ratio. It is also easy to learn how to change your leverage on MT4.

MT4 Margin

MT4 Maximum

Leverage by Product

 
PRODUCT MAXIMUM LEVERAGE
MAJOR FOREX 1:30
MINOR FOREX 1:20
MAJOR INDICES 1:20
ทองคำ 1:20
COMMODITIES (excluding Gold) 1:10
MINOR INDICES 1:10
หุ้น 1:5
CRYPTO 1:2


Trade Forex and CFDs with FP Markets


bullet เข้าถึงตราสารทางการเงินกว่า 10,000 รายการ
bullet เปิดและปิดสถานะอัตโนมัติ
bullet ข่าวสารและปฏิทินเศรษฐกิจ
bullet เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคและกราฟ
bullet มีเครื่องมือเพิ่มเติมอีกมากมาย

การให้อีเมลของคุณ แสดงถึงว่าคุณยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ FP Markets และจะรับสื่อการตลาดในอนาคตจาก FP Markets คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับได้ทุกเมื่อ
รับอัปเดตทันทีใน Telegram