Handel indeksami
poprzez kontrakty CFD

Handel indeksami
poprzez kontrakty CFD

Handel indeksami poprzez kontrakty CFD zyskuje coraz większą popularność wśród traderów. Indeksy są uznawane za bezpieczniejszy sposób uczestnictwa w rynku akcji niż handel indywidualnymi akcjami. W przypadku kontraktów CFD na indeksy inwestorzy mogą rozłożyć ryzyko na cały rynek lub segment rynku. Kiepskie wyniki jednej spółki są rekompensowane przez lepsze wyniki innych spółek wchodzących w skład indeksu. Skutkiem są niższe poziomy zmienności cen.

Ponadto, indeksy pomagają traderom uzyskać ekspozycję na wiele różnych spółek działających w różnych sektorach. Kontrakty CFD umożliwiają handel wszystkimi głównymi indeksami, w tym FTSE 100, S&P 500, Dow Jones Industrial Average, ASX 200, China A50 i niemieckim DAX. Przykładowo, handlując FTSE 100 poprzez kontrakt CFD, zawierasz umowę na wymianę różnicy w cenie indeksu pomiędzy momentem otwarcia pozycji a momentem jej zamknięcia.

Dzięki kontraktom CFD możesz otworzyć pozycję za ułamek wymaganego kapitału, ponieważ w rzeczywistości nie musisz posiadać żadnego udziału ani akcji na własność. Jednakże, zanim wyruszysz w swoją podróż handlową, powinieneś dowiedzieć się kilku rzeczy na temat indeksów, tego jak działają kontrakty CFD i co kontrakty CFD na indeksy mają do zaoferowania?

Co to są indeksy?

Indeksy są miernikiem wyników koszyka akcji lub wszystkich akcji notowanych na giełdzie. Wybrane spółki mogą należeć do określonej branży lub różnych branż. Przykładowo, indeks S&P/ASX 200 jest ważonym kapitalizacją rynkową i skorygowanym o wartość zmienną indeksem akcji notowanych na Australijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Obejmuje on największe spółki indywidualne, takie jak BHP Group i Rio Tinto.

Podmioty notowane na tej giełdzie są klasyfikowane według swojej wartości rynkowej obliczanej jako iloczyn ceny rynkowej i łącznej liczby akcji w obrocie. Inwestowanie w ten indeks umożliwia traderom uzyskanie ekspozycji na akcje spółek o największej kapitalizacji na Australijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Standard & Poor's.

Podobnie indeks Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100 lub Footsie) jest indeksem akcyjnym grupującym 100 spółek o największej kapitalizacji rynkowej notowanych na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Indeks jest uznawany za miernik kondycji przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii. Jego odpowiednikiem na amerykańskiej Wall Street jest Dow Jones.

How are Indices
Calculated?

Indeksy akcyjne mogą być obliczane na kilka sposobów, niektóre z nich przypisują większą wagę do spółek na podstawie kapitalizacji, inne na podstawie ceny akcji. Do popularnych metod obliczania wartości indeksu należą:

 • Metoda ważenia kapitalizacją rynkową: W tej metodzie akcje spółek wchodzących w skład indeksu są ważone kapitalizacją rynkową każdej spółki. Doskonałymi przykładami tego rodzaju indeksów są S&P 500 i ASX 200. Spółki o największej kapitalizacji odpowiadają za największe zmiany wartości indeksu.

 • Metoda ważenia ceną: W tej metodzie akcje spółek wchodzących w skład indeksu są ważone ceną akcji. Oznacza to, że spółki, których cena akcji jest wyższa, niezależnie od kapitalizacji rynkowej, mają większy wpływ na wartość całego indeksu. Przykładem takiego indeksu jest Dow Jones Industrial Average lub DJIA.

 • Metoda równego ważenia: W tej metodzie wszystkim akcjom przypisuje się równą wagę, obliczając zwrot z akcji każdej spółki, dodając zwroty z akcji wszystkich spółek, a następnie dzieląc wynik przez łączną liczbę spółek wchodzących w skład indeksu.

What Leads to Index
Price Movement?

Zmiany wartości indeksu akcyjnego zależą od kilku czynników, takich jak:

1.

Zmiana Cen Jego Składników: Ponieważ indeks obejmuje koszyk akcji, zmiana cen akcji poszczególnych spółek jest główną przyczyną zmiany wartości indeksu.

2.

Wiadomości i Dane Ekonomiczne: Istotne informacje gospodarcze, takie jak ogłoszenia banków centralnych, raporty branżowe, raporty dotyczące inflacji, bezrobocie i zmiany polityczne mogą wpływać na rynki akcji i notowania giełdowe.

3.

Wiadomości Polityczne: Indeksy wykazują tendencję do zmian w reakcji na decyzje dotyczące handlu podejmowane przez rządy krajowe. Zmiany przepisów regulujących handel pomiędzy dwoma krajami lub lokalne reformy prawa mogą wpływać na zmiany cen.

4.

Zmiana składu indeksu: Dodanie lub usunięcie spółki z indeksu może prowadzić do zmiany jego wartości.

5.

Ceny surowców: Zmiana cen surowców może prowadzić do zmian wartości akcji spółek danej branży i w związku z tym indeksów o wysokiej proporcji takich akcji.

6.

Zmiany korporacyjne: Zmiany w zakresie własności lub zarządu spółki mogą prowadzić do wahań cen akcji i w związku z tym indeksu, do którego należy spółka.

Dlaczego warto handlować
Indices CFDs?

Indeksy są wykorzystywane przez traderów i ekonomistów do porównywania zwrotów z różnych aktywów, śledzenia kondycji gospodarki oraz jako instrument inwestycyjny. Indeksy mogą być globalne, regionalne lub krajowe.

 • Indeksy globalne grupują akcje spółek z całego świata. Przykładowo, indeks MSCI World obejmuje akcje spółek o dużej i średniej kapitalizacji z 23 krajów.

 • Indeksy regionalne grupują akcje spółek z danego regionu. Przykładowo, indeks S&P Asia 50 obejmuje 50 największych spółek w Azji.

 • Indeksy krajowe, jak wskazuje ich nazwa, śledzą wyniki akcji spółek z danego kraju. Przykładami indeksów krajowych są niemiecki DAX 30 i australijski ASX 200.

Popularnym sposobem spekulowania na zmianach cen indeksów jest handel poprzez kontrakty CFD. Handel kontraktami CFD nie wymaga posiadania instrumentu bazowego na własność i oferuje korzyści związane z produktami lewarowanymi. Renomowani brokerzy oferują kontrakty CFD na wszystkie główne indeksy, dzięki czemu traderzy mogą uzyskać ekspozycję globalną. Mieszkańcy Australii mogą uzyskać dostęp do globalnych rynków finansowych poprzez rynki CFD dostępne za pośrednictwem zaawansowanych platform handlowych.

Głównymi przyczynami, dla których traderzy preferują kontrakty CFD na indeksy, są:

 • Możliwości Handlowe: W przypadku CFD traderzy mogą otwierać pozycje zarówno na rynkach rosnących, jak i spadkowych. Jeśli trader przewiduje, że w przyszłości wartość indeksu pójdzie w górę, może otworzyć pozycję długą na indeksie poprzez kontrakt CFD. Analogicznie, jeśli przewiduje, że w przyszłości wartość indeksu spadnie, może zająć pozycję krótką.

 • Hedging: Handel kontraktami CFD na indeksy to atrakcyjny sposób na zabezpieczenie swoich pozycji na różnych akcjach. Przykładowo, jeśli otworzysz pozycję krótką na akcjach kilku spółek, możesz zabezpieczyć się przed ryzykiem, zajmując pozycję długą na indeksie obejmującym te same akcje. Jeśli wartość indeksu wzrośnie, Twoja pozycja na indeksie przyniesie zysk i zrównoważy straty z pozycji krótkich na akcjach.

 • Globalna ekspozycja: Handel kontraktami CFD na indeksy umożliwia traderom uzyskanie ekspozycji na globalne rynki bez potrzeby inwestowania w akcje pojedynczych spółek. Trader w UE może handlować kontraktami CFD na indeksy z USA, Australii czy Japonii.

 • Dźwignia Finansowa: Jak wspomniano wcześniej, jedną z głównych atrakcji w handlu CFD są produkty lewarowane. Umożliwiają one traderom zajmowanie pozycji o wartości znacznie przewyższającej środki dostępne na ich koncie handlowym. Kwota, jaką trader musi przeznaczyć na transakcję, nosi nazwę depozytu zabezpieczającego. Zyski i straty są obliczane na podstawie łącznej wielkości pozycji, a nie tylko depozytu zabezpieczającego. Widać tutaj wysoce ryzykowny charakter kontraktów CFD, ponieważ zwiększeniu ulegają zarówno zyski, jak i straty.

Jakie są korzyści z
handlu kontraktami CFD na indeksy?

Kontrakty na różnice kursowe, czyli CFD, to kontrakty pomiędzy dwoma stronami dotyczące wymiany różnicy w cenie instrumentu od momentu otwarcia kontraktu do daty jego zamknięcia. Kontrakt CFD na indeks umożliwia inwestorom handel indeksem bazowym poprzez spekulowanie na przyszłej zmianie jego ceny.

Ekspozycja na szerszy rynek: Handel kontraktami CFD na indeksy pozwala traderom na uzyskanie ekspozycji na cały sektor gospodarki lub całą gospodarkę. Dywersyfikacja wiąże się z niższym ryzykiem niż w przypadku inwestowania w akcje pojedynczych spółek. Ponadto, śledzenie zmian cen akcji poszczególnych spółek może być trudne, śledzenie zmian indeksu jest prostsze.


Brak własności: Handel kontraktami CFD oznacza, że trader może spekulować na zmianach cen bez konieczności posiadania instrumentu bazowego na własność. Obniża to ogólny koszt handlu.

Mniej lotny: Zmiany cen indeksów są bardziej płynne, ponieważ notowania jednej spółki nie mogą doprowadzić do gwałtownej zmiany wartości indeksu. Dzięki temu indeksy charakteryzują się mniejszą zmiennością cen niż akcje pojedynczych spółek, ale zmienność ta jest wystarczająca, aby zapewnić traderom okazje transakcyjne.

Łatwy dostęp do rynków: Kontrakty CFD na indeksy umożliwiają łatwy dostęp do nowszych rynków, a inwestorzy nie muszą się martwić opłatami rozliczeniowymi obowiązującymi na odnośnych giełdach. W związku z tym traderzy mogą uzyskać ekspozycję na różne gospodarki świata po niższym koszcie niż w przypadku wielu innych instrumentów handlowych.


Handel z Wykorzystaniem Dźwigni Finansowej: Handel kontraktami CFD obejmuje korzystanie z dźwigni finansowej, dzięki której traderzy mogą otwierać większe pozycje, inwestując tylko niewielką część ich łącznej wartości.

Odpowiednie dla wszystkich typów traderów: Kontrakty CFD oferują wszystkim typom traderów okazję na wykorzystanie ruchów cen. Indeksy odzwierciedlają szerszy krajobraz ekonomiczny kraju lub regionu, co obniża ryzyko ponoszone przez traderów o mniejszym doświadczeniu na rynku akcji. Ponadto, traderzy mogą zajmować pozycje na podstawie swojego apetytu na ryzyko i horyzontu handlowego.

Chociaż na całym świecie handluje się wieloma różnymi indeksami, do najpopularniejszych należą:

 • FTSE All-World Index

 • S&P 500

 • DJIA

 • Nasdaq Composite

 • US30

 • US500

 • US Tech 100

 • DAX

 • S&P/ASX 200

 • FTSE 100

 • CAC40

 • Euro Stoxx 50

 • Nikkei 225

Jakie są różne rodzaje
kontraktów CFD na indeksy?

Gotówkowe kontrakty CFD na indeksy to rodzaj kontraktów na różnice kursowe, który umożliwia inwestorom śledzenie ruchu indeksu bazowego i handel nim. Ceny tych kontraktów mogą różnić się od faktycznych poziomów indeksu, ponieważ kontrakty CFD na indeksy mają za zadanie odzwierciedlenie najlepszego oszacowania gotówkowej wyceny rynkowej w określonej dacie w przyszłości. W związku z tym źródłem dla kwotowań jest odnośny kontrakt futures skorygowany o odsetki i dywidendy (korekta do wartości godziwej).

Wartość godziwa jest teoretyczną kalkulacją wartości kontraktu futures, uwzględniającą aktualną wartość indeksu, dywidendy wypłacone przez spółki wchodzące w skład indeksu oraz aktualne stopy procentowe. Niektórzy brokerzy dokonują korekt z tytułu dywidendy po zamknięciu dnia roboczego albo w postaci korekty gotówkowej na koncie handlowym tradera, albo ujętych w stopie swap na koniec dnia.

Kontrakty CFD są oferowane na dwa sposoby: przez animatora rynku lub przez bezpośredni dostęp do rynku (DMA). Renomowani brokerzy oferują obie opcje, z zachowaniem transparentności co do poziomów prowizji i spreadu.

Bezpośredni dostęp do rynku (Direct Market Access – DMA)

Model bezpośredniego dostępu do rynku umożliwia traderom CFD wyświetlanie w czasie rzeczywistym arkuszy zleceń globalnych giełd papierów wartościowych i nawiązywanie interakcji na ich podstawie. Traderzy, którzy wybierają model DMA, są integralnymi uczestnikami rynku. Zlecenie złożone przez tradera jest przekazywane bezpośrednio na bazowy rynek fizyczny, bez interwencji pośrednika. Oznacza to realizację zleceń w czasie rzeczywistym oraz zawieranie transakcji po rzeczywistych cenach rynkowych.

W tym modelu wycena jest taka sama jak na rynku bazowym, dzięki czemu system jest wysoce transparentny. Traderzy mogą widzieć, jak ich zlecenia są zabezpieczane na rynku bazowym, dołączyć do kolejki kupujących lub sprzedających, a następnie uczestniczyć w fazach otwarcia i zamknięcia kojarzenia zleceń. Opcja zapewnia traderom nie tylko korzyści płynące z handlu CFD, ale również z handlu akcjami.

Jeśli trader wybierze DMA, może wybrać złożenie oferty kupna/sprzedaży lub dołączenie do kolejki kupujących/sprzedających. Dzięki temu ma okazję wejścia na rynek po cenie nieco niższej niż w przypadku pośrednictwa brokera. Szybkość i efektywność używanej platformy odgrywa kluczową rolę dla szybkości, z jaką możesz wejść lub wyjść z transakcji. Zanim zaczniesz, dowiedz się więcej o handlu kontraktami CFD w modelu DMA.

Model animatora rynku dla akcji, indeksów, par walutowych i surowców

To druga opcja, w której animator rynku CFD otrzymuje zlecenie od swojego klienta, a następnie potwierdza transakcję na CFD z traderem. Animator rynku ma szerokie możliwości zabezpieczania pozycji bazowej, takie jak równoważenie zleceń zleceniami innych traderów, kupno akcji, opcji, warrantów lub kontraktów futures w celu zapewnienia sobie neutralnej pozycji rynkowej.

Istotną różnicą w tym modelu jest to, że wycena jest przybliżonym odzwierciedleniem rynku bazowego. Należy pamiętać o następujących ważnych kwestiach:

 • Kontrakty CFD nie są bezpośrednio zabezpieczane na bazowym rynku fizycznym. Zamiast tego animator rynku decyduje, gdzie zabezpieczyć pozycję na CFD. W związku z tym ceny nie są takie same jak na rynku bazowym.

 • Realizacja zleceń jest wolniejsza, ponieważ decyzja o zabezpieczeniu pozycji na CFD należy do animatora rynku.

 • Ceny są kontrolowane przez dostawcę CFD.

 • Chociaż cena i głębokość zazwyczaj odzwierciedlają rynek bazowy, nie zawsze jest to gwarantowane.

Niektórzy brokerzy oferują obie opcje traderom, którzy chcą handlować kontraktami CFD na indeksy. W kontraktach spreadowych dostawca CFD działa jako animator rynku i ustala ceny kupna/sprzedaży powyżej lub poniżej aktualnej ceny rynkowej. Różnica pomiędzy ceną rynkową a ceną kupna lub sprzedaży to spread. Tacy brokerzy nie pobierają prowizji od transakcji, a ich opłaty za świadczenie usług są zawarte w samym spreadzie.

Co oznaczają poniższe wyrażenia często stosowane w
handlu kontraktami CFD na indeksy?

Zanim rozpoczniesz handel kontraktami CFD na indeksy, musisz zapoznać się z
wyrażeniami powszechnie stosowanymi w odniesieniu do handlu CFD:

 • Handel z Wykorzystaniem Dźwigni Finansowej: Proces ten umożliwia traderowi zajęcie pozycji o wartości przewyższającej środki dostępne na jego koncie handlowym. Poziom dźwigni finansowej to wysokość dźwigni oferowanej przez brokera, która może sięgać aż 500:1.

 • Początkowy Depozyt Zabezpieczający: To minimalna kwota, jaką trader musi wpłacić na swoje konto handlowe przed zajęciem jakiejkolwiek pozycji. Przykładowo, jeśli trader zamierza zająć pozycję o wartości 250.000 dolarów australijskich, a dostępna dźwignia finansowa wynosi 20:1, początkowy depozyt zabezpieczający wyniesie 12.500 dolarów australijskich, czyli 20% łącznej wartości.

 • Dostępny depozyt zabezpieczający: Wyrażenie to odnosi się do środków dostępnych na koncie handlowym, które aktualnie nie są wykorzystane przez otwarte pozycje.

 • Dostępne saldo lub kapitał własny: To kwota gotówki plus zrealizowane zyski lub straty netto na koncie handlowym. Oblicza się ją na podstawie zlikwidowanych pozycji tradera.

 • Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego: Kiedy kwota na koncie handlowym spadnie poniżej minimum określonego przez brokera, trader otrzymuje wezwanie do wpłaty wymaganej kwoty na swoje konto handlowe. Określa się to mianem wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.

 • Cena Bid i Ask: Cena Bid to cena, po której kupujący jest skłonny kupić instrument, podczas gdy cena Ask to cena, po której sprzedający jest skłonny sprzedać instrument. W związku z tym jeśli trader zajmuje pozycję długą, zlecenie jest realizowane po cenie Ask, a jeśli zajmuje pozycję krótką, cena, po której zlecenie jest realizowane, to cena Bid.

 • Spread: To różnica pomiędzy ceną Ask a ceną Bid instrumentu handlowego, stanowiąca koszt tradera. Cena Bid zazwyczaj jest wyższa niż aktualna cena instrumentu, podczas gdy cena Ask zazwyczaj jest niższa niż aktualna cena.

 • Lot: To minimalna wielkość pozycji transakcyjnej.

 • Pozycja długa: Pozycja długa odnosi się do kupna kontraktu CFD na indeks w oczekiwaniu, że wartość rynkowa aktywa wzrośnie w niedalekiej przyszłości.

 • Pozycja krótka: Pozycja krótka odnosi się do sprzedaży kontraktu CFD na indeks w oczekiwaniu, że wartość rynkowa spadnie.

 • Stop Loss: Zlecenie Stop Loss jest narzędziem do zarządzania ryzykiem wykorzystywanym do ochrony tradera przed dużymi stratami na wypadek, gdyby rynek obrał kierunek przeciwny do jego transakcji. Zlecenie to skutkuje automatycznym zamknięciem otwartej pozycji, kiedy cena spadnie do poziomu określonego wcześniej przez tradera.

 • Take Profit: To także narzędzie do zarządzania ryzykiem, zapewniające automatyczne zamknięcie pozycji, kiedy cena aktywa osiągnie określony wcześniej cel zarobkowy. Narzędzie to jest wykorzystywane do zapobiegania erozji zysków na wypadek nieprzewidzianego odwrócenia ceny przed zamknięciem pozycji przez tradera.

 • Zlecenie podążające Stop: To rodzaj zlecenia Stop Loss, które automatycznie przesuwa poziom Stop Loss wraz ze zmianami ceny instrumentu bazowego. Przykładowo, jeśli dla danej pozycji trader ustawi podążające zlecenie Stop na poziomie 10 pipsów, pozycja pozostanie otwarta dopóki cena rynkowa nie zmieni się na niekorzyść tradera o 10 pipsów. Pozycja zostanie zamknięta po osiągnięciu poziomu podążającego zlecenia Stop.

 • Zlecenia oczekujące: To zlecenie jest składane przez tradera w celu otwarcia lub zamknięcia pozycji po cenie docelowej.

Jak zacząć handel
kontraktami CFD na indeksy?

Pierwszym krokiem jest otwarcie konta u brokera zarejestrowanego w organie regulacyjnym, takim jak CySec, ASIC czy FCA. Brokerzy objęci nadzorem działają zgodnie z zestawem zasad i wytycznych, w najlepszym interesie tradera. Pomaga to w zapewnieniu bezpiecznego doświadczenia handlu.

Przy wyborze brokera należy także uwzględnić inne czynniki, takie jak:

 • Lista kontraktów CFD na indeksy oferowanych do handlu

 • Poziom oferowanej dźwigni finansowej

 • Pobierane spready i prowizje

 • Wymagany depozyt zabezpieczający

 • Rodzaj dostępnego wsparcia klienta

 • Platformy handlowe oferowane do handlu. Najpopularniejszymi platformami do handlu kontraktami CFD online są MetaTrader 4 i MetaTrader 5

 • Szybkość realizacji zleceń

 • Metoda dokonywania korekt z tytułu dywidendy

 • Oferowane opcje płatności

 • Ochrona przed ujemnym saldem

Większość brokerów CFD oferuje początkującym opcję otwarcia konta demo. Jego celem jest to, aby początkujący traderzy mogli sprawdzić, jak handluje się na platformie, i opracować strategie handlowe, które najbardziej odpowiadają ich sytuacji finansowej. Konto demo działa w taki sam sposób jak konto rzeczywiste z tą różnicą, że prawdziwe pieniądze nie są narażone na ryzyko. Konto demo nie ma terminu ważności. Kiedy poczujesz się swobodnie, jeśli chodzi o handel na koncie demo, możesz przejść na konto rzeczywiste. Najlepiej poszukać brokera, który jest zarówno licencjonowany, jak i objęty nadzorem. W Australii wszyscy renomowani brokerzy posiadają australijską licencję na świadczenie usług finansowych (AFSL). Upewnij się, że zapoznałeś się z pełną informacją o produkcie (PDS) i związanym z nim ostrzeżeniem o ryzyku.

Kontrakty CFD na indeksy to atrakcyjny sposób uczestnictwa w globalnych rynkach akcji. Globalny charakter rynku Forex oznacza, że handel jest dostępny praktycznie 24 godziny na dobę. Kontrakty CFD umożliwiają także zabezpieczanie swoich inwestycji na akcjach pojedynczych spółek lub dywersyfikację swojego portfela. Traderzy mogą zajmować pozycje długie lub krótkie, w zależności od swoich przewidywań co do przyszłej zmiany ceny wybranego indeksu. Dzięki temu traderzy mogą zarabiać zarówno na rynkach rosnących, jak i spadkowych.

Rozpocznij handel ze wsparciem australijskiego regulowanego brokera

bullet Uzyskaj dostęp +10.000 instrumentów finansowych
bullet Automatycznie otwieraj i zamykaj pozycje
bullet Aktualności i kalendarz ekonomiczny
bullet Wskaźniki techniczne i wykresy
bullet I wiele innych narzędzi

Podając swój adres e-mail, wyrażasz zgodę na politykę prywatności FP Markets i otrzymujesz przyszłe materiały marketingowe od FP Markets. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
Source - cache | Page ID - 20443

Get instant Updates in Telegram