FP Markets 线上研讨会

FP Markets
研讨会

线上外汇研讨会

作为自2005年以来的全球外汇经纪商,我们了解外汇和衍生品交易方面的知识与其价值。教育对于您的交易生涯的成与败起到至关重要的作用,我们免费提供的一系列线上研讨会涵盖了全方面的交易知识。

缺乏经验的交易者可以先了解外汇基础知识,并学习如何正确的使用如MT4这样的交易平台。对于有经验的交易者则可听取其他专业交易者采用的交易策略并磨练他们的技能。

即将 到来的线上交易研讨会

从我们为满足所有技能水平的交易者而设计的各种线上研讨会当中进行选择。无论您是交易界的新手,还是希望开发自己的技能,您都来到了正确的地方。立即注册,并将您的交易水平提升到另一个级别。

为何选择 FP Markets?
Webinars?

现场
分析:

观看专家交易者
现场分析市场

互动
体验:

您的问题
是否被解答

免费

免费提供高价值的教育和培训

任何
交易者

适合所有
级别的交易者

即将 到来的线上研讨会

Jan

20

10:00 AM

GMT

语言:

Technical Analysis for Beginners

Aaron Hill, Market Analyst

剩余时间

Days

HR

MIN

SEC

Jan

20

18:00

GMT

语言:

Webinar S&R

José Alberto García

剩余时间

Days

HR

MIN

SEC

Jan

24

17:00

GMT

语言:

مبادئ التحليل الفني في الأسواق العالمية

Nourhan Magdy

剩余时间

Days

HR

MIN

SEC

THÁNG 1

25

9 giờ tối

Việt Nam

语言:

PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH FOREX THEO KIỂU ĐẶT LỆNH VÀ QUÊN ĐI

KIỀU FX

剩余时间

Days

HR

MIN

SEC

Jan

26

12:00 น

GMT

语言:

การถือกำไรในระยะยาวควนทำยังไง ?

Kru Pao

剩余时间

Days

HR

MIN

SEC

Jan

27

10:00 AM

GMT

语言:

Forex Fundamental Analysis for Beginners

Aaron Hill, Market Analyst

剩余时间

Days

HR

MIN

SEC

Jan

27

18:00

GMT

语言:

Webinar Money Management

José Alberto García

剩余时间

Days

HR

MIN

SEC

Jan

31

17:00

GMT

语言:

مبادئ التحليل الاساسي في الأسواق العالمية

Nourhan Magdy

剩余时间

Days

HR

MIN

SEC

Did you miss a webinar
you wanted to watch?
To view our past webinars

Learn Professional
交交易 Online

线上研讨会是了解热门主题、技术和事件的最佳方式。我们的专家团队联手创造了一个引人入胜的线上研讨会体验,并解答交易者的问题。此外,如果交易者有其他任何疑问或特定课题,我们欢迎他们联系我们的客户服务团队。

Aaron Hill

Aaron 在英国完成了英语和创意写作学士学位,随后花了几年时间作为外语教师教授英语,十多年前他被介绍到金融贸易,特别是外汇。从那时起,Aaron理解了交易的失误,并积累了大量知识,获得了CMT(特许市场技术员)1级和2级。此后,他被授予 CFTe(认证财务技术员),并认为在学习知识方面是学海无涯。

Nourhan Magdy

她毕业于开罗大学经济和政治学院。她是国际技术分析师协会认证的技术分析师。她是埃及技术分析师协会的成员。她在外汇领域有超过 5 年的经验。

José Alberto García

培训经历:
- 管理和公共行政高等研究文凭 (UJHA)。
- 财务管理、股票市场、银行和金融服务硕士学位 (EFEM)。
- 技术分析和专业交易 (BME)。
- 交易和资金管理心理学 (BME)。
- 洗钱的管理与预防 (ESFMI)
工作经历: 12 年以上的财务管理和股票市场经验。
10 年以上的专业交易员经验
国际 KAM 3 经纪交易
*交易者投资技术,例如使用中长期时间框架的波段交易。
*使用技术分析、价格和支撑/阻力,以及指标(并非总是)的经验,例如 RSI、MACD 交叉和斐波那契回撤)。
*外汇和大宗商品经验。

LÊ THỊ DIỄM KIỀU

成就或獎勵:
我今年 29 歲,來自越南。已經連續數週在 FOLLOWRANK 排行榜上躋身前 10 名。我是一名波段交易員兼日間交易員,我在外匯交易方面有 5 年的經驗,並有作為全職培訓師,培訓外匯交易收益的 3 年工作經驗。
我目前的工作是培訓新手交易員和富有經驗的交易員,課程從基礎到高級都有,我自己交易資金,並且常常每週在我的 頻道上分享信號,大家可以關注我。我的業務現在是自動化和不斷擴展的。

过去的线上研讨会

Watch replays | Refresh your
memory | Take additional notes

如果您无法参加我们的现场线上研讨会或错过了关键或部分信息,您无需担心。在此处访问过去的线上研讨会,并浏览页面以查找您正在寻找的线上研讨会。

开始交易
在几分钟内

立即开户

bullet 接通 10,000+ 金融工具
bullet 自动开仓与平仓
bullet 新闻和经济日历
bullet 技术指标 & 图表
bullet 包括更多工具

通过提供您的电子邮件,您同意 FP Markets 的隐私政策,并同意接收 FP Markets 未来的营销材料。您可以随时取消订阅。

Get instant Updates in Telegram
Sitemap | © FP Markets 2020