Chính sách bảo mật

1. Giới thiệu

Chính sách này áp dụng cho First Prudential Markets Pty Ltd ACN 112 600 281 (còn gọi là “FP Markets”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”), đồng thời mở rộng và bao quát tất cả các hoạt động và chức năng của FP Markets.

Tất cả các bên thứ ba (bao gồm khách hàng, nhà cung cấp, nhà thầu phụ hoặc đại lý) có quyền truy cập hoặc sử dụng thông tin cá nhân được thu thập và lưu giữ bởi FP Markets phải tuân thủ Chính sách Quyền riêng tư này. FP Markets ban hành miễn phí Chính sách này.

Chính sách này nêu khái quát các nghĩa vụ của FP Markets trong việc quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân. FP Markets bị ràng buộc bởi Bộ Nguyên tắc Bảo mật của Úc (“APP”) và Luật Bảo vệ Quyền riêng tư 1988 (Luật Bảo vệ Quyền riêng tư) và cả Quy định Bảo vệ Dữ liệu chung của EU (GDPR) nếu thích hợp. Chính sách này cũng nêu khái quát các quy trình, thủ tục và hệ thống của FP Market nhằm đảm bảo việc tuân thủ Luật Bảo vệ Quyền riêng tư và GDPR nếu thích hợp.

Trong trường hợp GDPR áp dụng đối với thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm kiểm soát bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi có liên quan đến mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi.

Trong Chính sách Quyền riêng tư này:

 • “Thông tin tín dụng” là thông tin cá nhân (không phải thông tin nhạy cảm) có liên quan đến lịch sử tín dụng hoặc giá trị tín dụng của một cá nhân và được định nghĩa chi tiết hơn trong Luật Bảo vệ Quyền riêng tư;
 • “Tiết lộ thông tin” là cung cấp thông tin cho những người không thuộc FP Markets;
 • “Cá nhân” là bất kỳ người nào sở hữu thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ;
 • “Thông tin cá nhân” là thông tin hoặc quan điểm liên quan đến một cá nhân, có thể được sử dụng để định danh cá nhân đó;
 • “Nhân viên Quyền riêng tư” là cá nhân thuộc FP Markets để liên hệ khi có các câu hỏi hoặc khiếu nại liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của FP Markets;
 • “Thông tin nhạy cảm” là thông tin cá nhân bao gồm thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc hoặc nhân chủng, quan điểm chính trị, tôn giáo, công đoàn hoặc thành viên hiệp hội thương mại hoặc nghề nghiệp khác, sở thích tình dục và hồ sơ tội phạm, bao gồm cả thông tin sức khỏe của một cá nhân; và
 • “Sử dụng thông tin” là việc sử dụng thông tin tại FP Markets.

2. Chúng tôi thu thập và lưu giữ những loại thông tin cá nhân nào?

Chúng tôi thu thập và lưu giữ các loại thông tin cá nhân sau đây của các cá nhân:

 • tên;
 • địa chỉ;
 • thông tin liên hệ;
 • ngày sinh;
 • thông tin nghề nghiệp;
 • thông tin tài khoản ngân hàng;
 • lịch sử giao dịch;
 • thông tin định danh (như hộ chiếu, hóa đơn tiện ích hoặc giấy phép lái xe) cần phải được thu thập và xác minh theo quy định của Luật Tài chính Chống rửa tiền và Chống khủng bố 2006;
 • thông tin tín dụng (nếu được người đó ủy quyền cụ thể); và
 • bất kỳ thông tin nào khác có liên quan đến các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

3. Phương thức thu thập thông tin cá nhân

Thông thường, chúng tôi trực tiếp thu thập thông tin cá nhân từ người đó. Ví dụ: Khi một cá nhân nộp đơn đăng ký tài khoản trực tuyến, truy cập trang web của chúng tôi, gọi điện cho chúng tôi hoặc gửi thư cho chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân của họ. Đôi khi chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của một người từ bên thứ ba. Khi được cung cấp thông tin cá nhân từ bên thứ ba, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng cá nhân đó đã biết hoặc được thông báo về các vấn đề được quy định trong Chính sách Quyền riêng tư này. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin tín dụng về một cá nhân từ các cơ quan báo cáo tín dụng để hỗ trợ chúng tôi đánh giá hồ sơ đăng ký mở tài khoản của một cá nhân.

FP Markets sẽ không thu thập thông tin nhạy cảm trừ phi được sự đồng ý của cá nhân đó hoặc thuộc trường hợp ngoại lệ theo APP. Những trường hợp ngoại lệ này bao gồm thu thập theo yêu cầu hoặc cấp phép bởi pháp luật hoặc dùng để thực thi biện pháp thích hợp có liên quan đến hoạt động bị nghi ngờ bất hợp pháp hoặc hành vi vi phạm nghiêm trọng.

Nếu một cá nhân không cung cấp thông tin cá nhân mà chúng tôi yêu cầu, chúng tôi sẽ không thể cung cấp lợi ích dịch vụ của chúng tôi cho cá nhân đó hoặc đáp ứng nhu cầu của người đó một cách thích hợp.
FP Markets không cung cấp tùy chọn giao dịch ẩn danh hoặc dưới tên giả cho các cá nhân vì Luật Tài chính Chống rửa tiền và Chống khủng bố 2006 yêu cầu FP Markets phải định danh mọi khách hàng tham gia giao dịch. Ngoài ra, FP Markets không thể làm việc với các cá nhân không thể xác định danh tính hoặc dùng tên giả.

Trong trường hợp thông tin cá nhân của bạn được thu thập theo GDPR, FP Markets cũng sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để cung cấp cho bạn thông tin về:

 • liệu chúng tôi bắt buộc phải thu thập thông tin cá nhân của bạn là do quan hệ hợp đồng, do nghĩa vụ tuân thủ pháp luật hoặc quy định quản lý hay do sự đồng ý của bạn cùng với quyền rút lại sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào; dữ liệu của bạn là chủ thể của các quyền theo GDPR (vui lòng xem mục “Truy cập Thông tin Cá nhân” dưới đây);
 • quyền khiếu nại của bạn với cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu có liên quan; và
 • liệu chúng tôi có dự định sử dụng nguyên tắc tự động ra quyết định, bao gồm lưu trữ thông tin cá nhân của bạn để xử lý và mô tả quy trình cũng như kết quả khi tự động ra quyết định.

4. Thông tin cá nhân ngoài ý muốn

FP Markets có thể nhận được thông tin cá nhân ngoài ý muốn từ các cá nhân. Nhân viên của FP Markets có nghĩa vụ thông báo cho Nhân viên Quyền riêng tư về tất cả những thông tin cá nhân ngoài ý muốn mà họ nhận được. Chúng tôi sẽ tiêu hủy toàn bộ thông tin cá nhân ngoài ý muốn, trừ phi thông tin cá nhân đó có liên quan đến mục đích thu thập thông tin cá nhân của FP Markets.

5. Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của những đối tượng nào?

Thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập và lưu giữ bao gồm (nhưng không giới hạn ở) thông tin cá nhân của các đối tượng sau:

 • khách hàng;
 • khách hàng tiềm năng;
 • nhà môi giới giới thiệu, thành viên và nhà quản lý tiền tệ;
 • nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà cung cấp;
 • nhân viên triển vọng, nhân viên và nhà thầu; và
 • các bên thứ ba khác mà chúng tôi có tiếp xúc.

Nếu cần thiết, chúng tôi cũng sẽ thu thập thông tin về những đối tượng sau:

 • người nhận ủy thác;
 • đối tác trong quan hệ đối tác pháp lý;
 • giám đốc công ty và công chức;
 • cơ quan do cá nhân đề cử; và
 • các bên thứ ba khác giao dịch “một lần” với chúng tôi.

6. Tại sao FPM lại thu thập và lưu giữ thông tin cá nhân?

Chúng tôi có thể thu thập và lưu giữ thông tin về một cá nhân nhằm các mục đích sau:

 • xét duyệt và đánh giá hồ sơ đăng ký của một cá nhân để mở tài khoản giao dịch;
 • hỗ trợ FP Markets trong việc thiết lập và quản lý tài khoản giao dịch của cá nhân;
 • thông báo cho các cá nhân về yêu cầu bổ sung ký quỹ;
 • cung cấp thông tin cho cá nhân về các dịch vụ, xu hướng thị trường hoặc các ưu đãi đặc biệt của chúng tôi;
 • bảo vệ khách hàng kinh doanh và khách hàng khác trước hoạt động lừa đảo hoặc phi pháp;
 • tiến hành hoạt động kinh doanh và thực hiện công tác quản lý và điều hành của chúng tôi;
 • xem xét mọi thắc mắc hoặc khiếu nại của cá nhân;
 • quản lý mọi hành vi pháp lý có liên quan đến FP Markets;
 • tuân thủ pháp luật và quy định có liên quan cũng như các nghĩa vụ pháp lý khác, bao gồm Luật Doanh nghiệp 2001 và Luật Tài chính
 • Chống Rửa tiền và Chống Khủng bố 2006; và
 • để giúp chúng tôi cải thiện các sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho khách hàng của mình cũng như cải thiện hiệu quả kinh doanh tổng thể.

7. Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân như thế nào?

FP Markets có thể sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân nhằm các mục đích chính mà thông tin đó được thu thập (nêu trong mục 6 ở trên), nhằm các mục đích phụ hợp lý, có dự liệu và có liên quan đến mục đích chính và trong các trường hợp khác mà Luật Bảo vệ Quyền riêng tư cho phép.

FP Markets sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • lên kế hoạch, thực hiện, quản lý và điều hành mối quan hệ kinh doanh theo hợp đồng giữa bạn (hoặc một bên thứ ba có liên quan đến bạn) và chúng tôi, ví dụ như cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoặc cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm mà bạn yêu cầu;
 • duy trì và bảo vệ tính bảo mật của các sản phẩm, dịch vụ và trang web của chúng tôi hoặc các hệ thống khác, ngăn chặn và phát hiện các nguy cơ bảo mật, lừa đảo hoặc các hoạt động tội phạm hoặc có ác ý khác;
 • đảm bảo tuân thủ nghĩa vụ pháp lý và các quy định về quản lý. Các nghĩa vụ này có thể bao gồm lưu trữ chứng từ bán hàng để thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc các mục đích khác và gửi thông báo cần thiết hoặc các dạng thông báo khác, nghĩa vụ rà soát hoạt động tuân thủ hoặc nghĩa vụ lưu trữ (VD: theo luật chống độc quyền, luật xuất khẩu, luật trừng phạt thương mại và cấm vận hoặc để ngăn chặn tội phạm tham nhũng hoặc rửa tiền). Trong trường hợp này, chúng tôi có thể phải tiến hành tự động đối chiếu thông tin liên lạc hoặc thông tin định danh khác mà bạn cung cấp với danh sách đối tượng bị cấm vận hiện hành, đồng thời liên hệ với bạn để xác nhận danh tính trong trường hợp có khả năng trùng khớp, ghi lại hoạt động tương tác với bạn nhằm mục đích chống độc quyền và báo cáo hoặc hỗ trợ công tác điều tra của các cơ quan giám sát có thẩm quyền, các cơ quan hành pháp hoặc các cơ quan công quyền khác;
 • giải quyết tranh chấp, thi hành thỏa thuận theo hợp đồng cũng như ban hành, thực hiện và bảo vệ các yêu cầu pháp lý.
 • trong trường hợp bạn đã đồng ý hoặc cho phép bằng các hình thức pháp lý khác, chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho cả các mục đích sau:
 • liên lạc với bạn thông qua các kênh mà bạn đã chấp thuận dùng để cập nhật cho bạn về các thông báo mới nhất, ưu đãi đặc biệt và thông tin khác về các sản phẩm, công nghệ và dịch vụ của FP Markets (bao gồm các bản tin về tiếp thị) cũng như các sự kiện và dự án mà chúng tôi đang theo đuổi.

Thông tin nhạy cảm sẽ chỉ được sử dụng và tiết lộ vì mục đích mà thông tin đó được cung cấp hoặc một mục đích phụ có liên quan trực tiếp, nếu không phải được cá nhân đó đồng ý hoặc được pháp luật cho phép.

Chúng tôi làm việc với những đối tượng khác nhằm thực hiện các dịch vụ cho chúng tôi, trong đó có người xử lý thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ. Trong những tình huống này, chúng tôi sẽ cấm người đó sử dụng thông tin cá nhân của một người ngoài mục đích cụ thể mà chúng tôi cung cấp thông tin đó. Chúng tôi nghiêm cấm người đó sử dụng thông tin cá nhân vì mục đích tiếp thị trực tiếp sản phẩm hoặc dịch vụ của họ.

FP Markets sẽ cố gắng tiêu hủy hoặc loại bỏ danh tính trong những thông tin nhạy cảm bất cứ khi nào có thể. Chúng tôi cũng cam kết thực hiện các biện pháp hợp lý để tiêu hủy hoặc loại bỏ danh tính trong tất cả các thông tin cá nhân về một người khi không còn cần thiết.

8. Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin cá nhân với ai?

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân với:

 • một thực thể có liên quan đến FP Markets;
 • một đại lý, nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ mà chúng tôi hợp tác để thực hiện các chức năng và hoạt động của mình, chẳng hạn như luật sư, kế toán, đơn vị thu nợ hoặc công ty tiếp thị;
 • các tổ chức có liên quan trong quá trình chuyển giao hoặc bán toàn bộ hoặc một phần tài sản hoặc hoạt động kinh doanh của chúng tôi;
 • các tổ chức có liên quan đến hoạt động quản lý thanh toán, bao gồm các đơn vị thanh toán và các tổ chức tài chính khác như ngân hàng;
 • các cơ quan quản lý, cơ quan chính phủ, cơ quan hành pháp và tòa án;
 • nhà cung cấp thanh khoản;
 • trung tâm thông tin giao dịch;
 • nhà môi giới giới thiệu cá nhân, người đồng sở hữu tài khoản hoặc các đối tượng được ủy quyền khác; và
 • bất kỳ ai mà cá nhân đó ủy quyền cho chúng tôi tiết lộ thông tin hoặc do pháp luật quy định.

Trong quá trình xử lý thông tin cá nhân của bạn theo GDPR, chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn với các bên được liệt kê ở trên và các mục đích sử dụng được liệt kê ở trên vì:

 • đây là việc làm cần thiết để thực hiện hợp đồng với bạn hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký kết hợp đồng đó;
 • đây là việc làm cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc bên thứ ba với điều kiện tiên quyết là những lợi ích đó không bị những lợi ích hoặc quyền tự do cơ bản của bạn chi phối. “Lợi ích hợp pháp” của chúng tôi bao gồm lợi ích thương mại trong việc điều hành doanh nghiệp của chúng tôi một cách chuyên nghiệp, bền vững, phù hợp với tất cả các quy định pháp lý và quản lý có liên quan (và ghi nhớ sự hiện diện toàn cầu của chúng tôi);
 • đây là việc làm cần thiết để bảo vệ lợi ích thiết yếu của bạn và của cá nhân khác;
 • đây là việc làm cần thiết cho việc thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý (ví dụ như để bảo vệ và bảo toàn các quyền hoặc tài sản của chúng tôi và/hoặc các quyền hoặc tài sản của khách hàng của chúng tôi);
 • để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi; và
 • khi chúng tôi được bạn chấp thuận một cách cụ thể hoặc rõ ràng, nếu cần, để làm như vậy. Trong mỗi trường hợp, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về việc xử lý dữ liệu và các quyền liên quan trước khi có được sự chấp thuận của bạn.

Cơ sở pháp lý để xử lý thông tin cá nhân của bạn được nêu trong Điều 6 của GDPR.

Theo nguyên tắc chung, bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn một cách hoàn toàn tự nguyện; nhìn chung sẽ không có tác động bất lợi nào đối với bạn nếu bạn chọn có hoặc không chấp thuận cung cấp dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, sẽ có những trường hợp mà FP Markets không thể làm việc mà không có một số dữ liệu cá nhân của bạn, ví dụ như khi bắt buộc phải có dữ liệu cá nhân này để xử lý đơn đặt hàng của bạn, cung cấp cho bạn quyền truy cập vào trang web hoặc bản tin hoặc để rà soát hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật. Trong những trường hợp này, thật không may là FP Markets sẽ không thể cung cấp cho bạn những gì bạn yêu cầu mà không có dữ liệu cá nhân liên quan.

9. Gửi thông tin ra nước ngoài

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho một nhà môi giới giới thiệu cá nhân ở ngoài lãnh thổ Úc. Chúng tôi không thể chỉ định các quốc gia mà các nhà môi giới giới thiệu này cư trú, vì điều này phụ thuộc vào nhà môi giới giới thiệu mà mỗi cá nhân lựa chọn sử dụng. Nếu một cá nhân không chắc chắn về vị trí của nhà môi giới giới thiệu của mình, người đó nên liên hệ với nhà môi giới giới thiệu hoặc FP Markets để biết thêm thông tin. Chúng tôi cũng sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu đám mây và các máy chủ lưu trữ thông tin cá nhân đặt tại Hoa Kỳ. Trong tương lai, FP Markets có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho những người nhận ở nước ngoài khác và các quốc gia có thể là nơi cư trú của những người nhận đó sẽ được chỉ định trong Chính sách Quyền riêng tư này (trừ phi không thể thực hiện được việc đó).

Chúng tôi sẽ không gửi thông tin cá nhân cho người nhận ngoài lãnh thổ Úc trừ phi:

 • chúng tôi đã thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo rằng người tiếp nhận thông tin không vi phạm Luật, APP và Luật Bảo vệ Quyền riêng tư Khi Báo cáo Tín dụng;
 • người nhận phải tuân thủ chương trình bảo mật thông tin tương tự như Luật Bảo vệ Quyền riêng tư; hoặc
 • cá nhân chấp thuận tiết lộ thông tin.

10. Quản lý thông tin cá nhân

FP Markets nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cá nhân đối với khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi luôn nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và lưu giữ không bị xuyên tạc, lạm dụng hoặc mất, truy cập trái phép, sửa đổi hoặc tiết lộ. Nhân viên của FP Markets phải tôn trọng tính tuyệt mật của những thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập. Chúng tôi lưu giữ toàn bộ thông tin cá nhân của bạn trong hệ thống lưu trữ máy tính và tài liệu giấy bảo mật. Đối với hệ thống lưu trữ trên máy tính, chúng tôi áp dụng các chỉ dẫn sau đây:

 • thường xuyên kiểm tra mật khẩu;
 • chúng tôi thay đổi quyền truy cập của nhân viên khi họ được bổ nhiệm một vị trí mới;
 • nhân viên bị hạn chế quyền truy cập vào những khu vực nhất định trong hệ thống;
 • hệ thống sẽ tự động ghi lại và đánh giá những nỗ lực truy cập trái phép từ bên ngoài;
 • hệ thống sẽ tự động giới hạn lượng thông tin cá nhân xuất hiện trên một màn hình;
 • nhân viên không được cấp phép bị cấm cập nhật và chỉnh sửa thông tin cá nhân;
 • toàn bộ máy tính cá nhân chứa thông tin cá nhân được bảo mật cả về mặt vật lý và điện tử;
 • dữ liệu được mã hóa trong quá trình truyền tải ra các mạng lưới bên ngoài; và
 • hạn chế in ấn báo cáo dữ liệu có chứa thông tin cá nhân.

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn nếu như việc đó là cần thiết để cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ, sản phẩm hoặc thông tin mà bạn yêu cầu cũng như triển khai và quản lý quan hệ kinh doanh giữa bạn và chúng tôi. Chúng tôi cũng buộc phải lưu giữ một số thông tin nhất định (VD: thông tin về các giao dịch liên quan đến kinh doanh hoặc thuế) trong một thời gian nhất định theo pháp luật hiện hành. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được xóa ngay lập tức khi không còn cần thiết để phục vụ những mục đích này nữa.

11. Tiếp thị Trực tiếp

Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ thuộc bên thứ ba để hỗ trợ chúng tôi quảng bá sản phẩm và dịch vụ của mình tới các cá nhân. FP Markets không sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích tiếp thị trực tiếp trừ phi:

 • thông tin cá nhân không chứa thông tin nhạy cảm; và
 • cá nhân có nguyện vọng hợp lý để chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cho mục đích tiếp thị trực tiếp; và chúng tôi cung cấp một phương thức đơn giản để từ chối tiếp thị trực tiếp; và
 • cá nhân không đưa ra yêu cầu từ chối nhận tiếp thị trực tiếp từ chúng tôi.

Nếu cá nhân không có nguyện vọng hợp lý để chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cho mục đích tiếp thị trực tiếp, chúng tôi chỉ có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin đó để tiếp thị trực tiếp nếu cá nhân đó chấp thuận cho sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cho tiếp thị trực tiếp hoặc chúng tôi không có cách nào để nhận được sự chấp thuận của cá nhân đó.

Đối với thông tin nhạy cảm, FP Markets chỉ có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin nhạy cảm về một cá nhân cho mục đích tiếp thị trực tiếp nếu cá nhân đó chấp thuận cho sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cho mục đích đó. Các cá nhân có quyền yêu cầu từ chối tiếp thị trực tiếp và chúng tôi phải thực thi yêu cầu đó trong một khoảng thời gian hợp lý.

Các cá nhân cũng có thể yêu cầu FP Markets cung cấp nguồn thu thập thông tin. Nếu yêu cầu đó được đưa ra, Thị trường FP phải thông báo miễn phí cho cá nhân về nguồn thu thập thông tin trong một khoảng thời gian hợp lý.

Nếu thông tin cá nhân của bạn đang được xử lý theo GDPR, khi cần có sự cho phép của bạn để cung cấp thông tin liên quan đến tiếp thị, chúng tôi sẽ chỉ cung cấp cho bạn thông tin đó nếu bạn chọn tham gia. Bạn có thể từ chối bất cứ lúc nào nếu bạn không muốn nhận bất kỳ thông tin nào liên quan đến tiếp thị từ chúng tôi.

12. Mã số định danh

Chúng tôi sẽ không sử dụng mã số định danh do Chính phủ Úc cấp, chẳng hạn như mã số thuế, mã số Medicare hoặc mã số đơn vị y tế, để lưu trữ hồ sơ của riêng chúng tôi, trừ phi áp dụng một trong các trường hợp ngoại lệ của Luật Bảo vệ Quyền riêng tư. FP Markets nỗ lực để tránh hiện tượng khớp dữ liệu.

13. Chúng tôi đảm bảo độ chính xác và cập nhật thông tin cá nhân bằng cách nào?

FP Markets cam kết đảm bảo rằng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập, lưu giữ, sử dụng và tiết lộ luôn thích hợp, chính xác, đầy đủ và mới nhất. Chúng tôi khuyến khích các cá nhân liên hệ với chúng tôi để cập nhật bất kỳ thông tin cá nhân nào về họ mà chúng tôi đang lưu giữ. Nếu chúng tôi sửa thông tin đã được tiết lộ cho một thực thể khác trước đó, chúng tôi sẽ thông báo cho thực thể kia trong một khoảng thời gian hợp lý về sự chỉnh sửa. Khi phát hiện thông tin không chính xác, chúng tôi sẽ thực thi các bước hợp lý để chỉnh sửa thông tin trong vòng 30 ngày, trừ phi cá nhân có ý kiến khác. Chúng tôi không tính phí chỉnh sửa thông tin cho cá nhân.

14. Truy cập thông tin cá nhân

Theo các trường hợp ngoại lệ quy định trong Luật Bảo vệ Quyền riêng tư, các cá nhân có thể truy cập thông tin cá nhân về mình mà chúng tôi đang lưu giữ bằng cách liên hệ với Chuyên viên Quyền riêng tư của FP Markets. Chúng tôi sẽ cung cấp khả năng truy cập trong vòng 30 ngày kể từ ngày cá nhân yêu cầu. Nếu chúng tôi từ chối cung cấp thông tin, chúng tôi sẽ đưa ra lý do từ chối. Yêu cầu truy cập thông tin cá nhân của một cá nhân sẽ được giải quyết bằng cách cho phép cá nhân đó xem thông tin cá nhân của mình tại văn phòng của FP Markets hoặc bằng cách cung cấp bản sao thông tin được yêu cầu. Chúng tôi sẽ yêu cầu xác minh danh tính và đặc điểm của thông tin được yêu cầu. Chúng tôi có thể tính phí hành chính cho việc tìm kiếm và sao chụp khi cung cấp quyền truy cập.

Chính sách về Cookie

Khi khách hàng truy cập trang web www.fpmarkets.com của chúng tôi, cookie về chiến dịch và quảng cáo sẽ được đặt trong thiết bị của khách hàng để chúng tôi có thể theo dõi khách hàng, thống kê kết quả quảng cáo đồng thời ghi lại sự quan tâm của khách hàng. Các đối tác tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi bao gồm Google, Marketo, Hotjar, Taboola và các đối tác khác cho phép chúng tôi ghi lại sự quan tâm của khách hàng dành cho sản phẩm, theo dõi và lôi kéo khách hàng. Cookies mà chúng tôi và các đối tác của chúng tôi sử dụng sẽ không thu thập thông tin cá nhân như tên, email, địa chỉ hoặc số điện thoại. Khách hàng có thể tắt cookie trên trình duyệt của họ, tuy nhiên chúng tôi khuyến khích họ bật cookie để có trải nghiệm trang web tốt hơn và nhận được tài liệu định hướng mục tiêu từ chúng tôi.

Liên minh Châu Âu

Nếu bạn cư trú tại EU, là công dân của Liên minh Châu Âu theo quy định của GDPR (Quy định Bảo vệ Dữ liệu chung, quy định số 2016/679 của Nghị viện Châu Âu) thì ngoài các quy định trên, các quy định sau đây sẽ áp dụng cho bạn.

Nếu thông tin cá nhân của bạn đang được xử lý theo GDPR, trong đó cần có sự cho phép của bạn để cung cấp thông tin có liên quan đến tiếp thị, chúng tôi sẽ chỉ cung cấp cho bạn những thông tin đó nếu bạn chấp thuận để chúng tôi gửi cho bạn những thông tin như vậy. Bạn có thể từ chối nhận thông tin bất kỳ lúc nào.

Ngoài các quyền trên, bạn có thể:

 • cập nhật hoặc chỉnh sửa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào về bạn mà chúng tôi đang lưu giữ
 • thu hồi sự chấp thuận để cho FPM sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích tiếp thị. Chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân của bạn trong giới hạn mà pháp luật Úc quy định. Chúng tôi buộc phải lưu trữ những thông tin nhất định theo quy định của pháp luật, chẳng hạn như các quy định về chống khủng bố/chống rửa tiền.
 • yêu cầu FPM cung cấp cho bạn bản sao dữ liệu cá nhân dưới định dạng số.

Bạn có quyền khiếu nại lên các cơ quan giám sát có thẩm quyền tại quốc gia của bạn. Ví dụ, nếu bạn ở Anh, bạn có thể liên hệ với Văn phòng Ủy viên Thông tin thông qua trang web của họ (www.ico.gov.uk).www.ico.gov.uk).

Đại diện trong lĩnh vực GDPR của chúng tôi được quy định dưới đây:

Gửi tới: Chuyên viên Quyền riêng tư

[email protected]

109, Griva Digeni, Aigeo Court, 2nd floor, Limassol, 3101 Cyprus

15. Cập nhật chính sách này

Chính sách này sẽ được đánh giá thường xuyên để cân nhắc quy định pháp luật và công nghệ mới cũng như các thay đổi trong hoạt động và môi trường kinh doanh của chúng tôi.

16. Trách nhiệm

Ban quản lý có trách nhiệm thông báo cho nhân viên và các bên thứ ba khác có liên quan về Chính sách Quyền riêng tư của FP Markets, bao gồm mọi thay đổi của Chính sách Quyền riêng tư. Toàn bộ nhân viên và các bên hữu quan khác có trách nhiệm đảm bảo rằng họ hiểu và tuân thủ Chính sách Quyền riêng tư này.

17. Đào tạo về Chính sách

Toàn bộ nhân viên mới đều được tiếp cận Chính sách Quyền riêng tư của FP Markets một cách kịp thời và phù hợp. Toàn bộ nhân viên đều có cơ hội tham gia khóa đào tạo về quyền riêng tư, bao gồm các nghĩa vụ của FP Markets theo Luật BVQRT và APP.

18. Hành vi vi phạm và biện pháp xử lý

Nhân viên và các bên thứ ba có liên quan phải báo cáo cho ban quản lý về hành vi vi phạm quyền riêng tư. Thiếu hiểu biết về Chính sách Quyền riêng tư của FP Markets không phải là một lý do để biện hộ cho hành vi vi phạm. Nhân viên hoặc các bên thứ ba có liên quan khác không tuân thủ Chính sách Quyền riêng tư của FP Markets có thể bị xử lý.

19. Thỏa thuận hợp đồng với bên thứ ba

FP Markets phải đảm bảo rằng tất cả các thỏa thuận theo hợp đồng với bên thứ ba đều đề cập đầy đủ đến các vấn đề về quyền riêng tư. FP Markets sẽ yêu cầu các bên thứ ba tìm hiểu về Chính sách Quyền riêng tư này. Các bên thứ ba sẽ phải thực hiện các chính sách liên quan đến việc quản lý thông tin cá nhân của một cá nhân theo Luật Bảo vệ Quyền riêng tư. Các chính sách này bao gồm:

 • quản lý việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân và thông tin nhạy cảm;
 • loại bỏ danh tính trong thông tin cá nhân và thông tin nhạy cảm nếu có thể;
 • đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân và thông tin nhạy cảm, chỉ nhân viên hoặc đại diện được ủy quyền của bên thứ ba mới có quyền truy cập; và
 • đảm bảo chỉ tiết lộ thông tin cá nhân và thông tin nhạy cảm cho các tổ chức được FP Markets phê duyệt.

20. Điều khoản và Điều kiện Xác minh Điện tử

Luật Tài chính Chống rửa tiền và Chống khủng bố 2006 yêu cầu FP Markets phải xác minh danh tính của bạn trước khi chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ tài chính. Xác minh điện tử giúp chúng tôi xác minh danh tính của bạn bằng cách sử dụng các công cụ điện tử và nguồn dữ liệu bên ngoài.

Điều khoản và Điều kiện Xác minh Điện tử

Để xác minh danh tính của bạn bằng phương tiện điện tử, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin chi tiết (như tên, địa chỉ, ngày sinh) và chi tiết về các giấy tờ tùy thân của bạn. Thông tin này sẽ được chuyển cho các tổ chức bên ngoài để đối chiếu điện tử thông tin của bạn với thông tin trên cơ sở dữ liệu của họ. Các tổ chức này sẽ đánh giá và tư vấn cho chúng tôi xem thông tin mà bạn cung cấp có khớp một phần hoặc toàn bộ với lưu trữ của họ hay không. Chúng tôi có thỏa thuận để Equifax Pty Ltd là đơn vị hoàn thành xác minh điện tử thay mặt chúng tôi.

Các nguồn dữ liệu bên ngoài được sử dụng để xác minh danh tính của bạn bao gồm:

 • Hồ sơ thông tin tín dụng do Equifax Pty Ltd lưu trữ (chỉ nhằm mục đích xác minh danh tính của bạn chứ không kiểm tra tín dụng)
 • Các thông tin công khai như phiếu bầu cử và danh bạ điện thoại
 • Thông tin do một cơ quan lưu trữ nhà nước nắm giữ thông qua các hệ thống của bên thứ ba

Cung cấp thông tin sai lệch và gây nhầm lẫn về danh tính của bạn là một hành vi vi phạm Luật Tài chính Chống rửa tiền và Chống khủng bố năm 2006.

Các bên mà chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các tổ chức bên ngoài sau đây nhằm mục đích xác minh danh tính của bạn:

 • Equifax Pty Ltd
 • Cơ quan lưu trữ nhà nước thông qua các hệ thống của bên thứ ba, chẳng hạn như các cơ quan chính phủ liên bang và tiểu bang

Các tổ chức này có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn và thông tin cá nhân của các cá nhân khác, chẳng hạn như tên, địa chỉ và ngày sinh, nhằm mục đích chuẩn bị tài liệu đánh giá của họ.

Sự chấp thuận của bạn

Khi chấp thuận các điều khoản và điều kiện của chúng tôi, bạn xác nhận rằng:

 • Thông tin bạn đang cung cấp là thông tin cá nhân của bạn và bạn có quyền cung cấp cho chúng tôi; và
 • Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nhằm mục đích xác minh điện tử như được mô tả ở trên.

21. Xử lý khiếu nại

FP Markets có một quy trình giải quyết tranh chấp nội bộ để giải quyết mọi khiếu nại hoặc thắc mắc mà bạn có thể có liên quan đến quá trình chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn. Mọi khiếu nại hoặc thắc mắc nên được chuyển giao cho Chuyên viên Quyền riêng tư. Bạn có thể liên hệ:

Chuyên viên Quyền riêng tư:

qua điện thoại - 1300 376 233

 • qua thư - Chuyên viên Quyền riêng tư, First Prudential Markets Pty Ltd, Tầng 5, 10 Đường Bridge, Sydney NSW 2000
 • qua email - [email protected]

FP Markets sẽ nỗ lực giải quyết khiếu nại của bạn ngay lập tức. Nếu không thể giải quyết ngay lập tức, chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề trong vòng 21 ngày và cung cấp cho bạn quyết định của chúng tôi kèm theo lý do bằng văn bản.

Nếu bạn không hài lòng với kết quả này, bạn có quyền khiếu nại với Văn phòng Ủy viên Thông tin Úc. Bạn có thể liên hệ với Văn phòng Ủy viên Thông tin Úc:

 • qua điện thoại - 1300 363 992
 • qua thư - Trưởng phòng Khiếu nại, Văn phòng Ủy viên Thông tin Úc, GPO Box 5218, SYDNEY NSW 2001
 • qua email - [email protected]

Bạn có quyền khiếu nại lên các cơ quan giám sát có thẩm quyền tại quốc gia của bạn. Ví dụ, nếu bạn ở Anh, bạn có thể liên hệ với Văn phòng Ủy viên Thông tin thông qua trang web của họ (www.ico.gov.uk).

22. Báo cáo Xâm phạm Dữ liệu

Theo Luật Bảo vệ Quyền riêng tư 1988, FP Markets buộc phải tuân thủ chương trình Xâm phạm Dữ liệu Đáng chú ý (NDB) và các quy định về thông báo hành vi xâm phạm dữ liệu trong GDPR, trong trường hợp có thể áp dụng DGPR. NDB áp dụng với người nhận TFN, trong đó FP Markets sẽ được xem xét.

Nếu bất kỳ nhân viên nào phát hiện ra bất kỳ hành vi nào có khả năng xâm phạm dữ liệu, trong đó có dữ liệu bí mật như TFN có thể bị
truy cập mà không có sự đồng ý của FPM thì sự việc này phải được báo cáo ngay cho Trưởng phòng Tuân thủ.

Trưởng phòng Tuân thủ, kết hợp với Ban quản lý Cấp cao sẽ điều tra sự việc và sẽ xin hỗ trợ pháp lý
nếu cần thiết. Trong trường hợp nhận thấy có thể phát sinh thiệt hại nghiêm trọng từ hành vi vi phạm thì chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp theo Luật BVQRT.

FP Markets Multi Platform

The Industry’s Most

Powerful Platforms

FP Markets provides some of the most technologically advanced platforms for all levels of trader, including Metatrader 4, WebTrader, Apps for iPhone and Android as well as IRESS.

 • Windows
  Windows
 • Mac
  Mac
 • WebTrader
  WebTrader
 • iPhone
  iPhone
 • Android
  Android

Bắt đầu giao dịch
sau vài phút

Mở tài khoản ngay

 • Giao dịch forex và CFD
 • Nền tảng mạnh mẽ: MT4, MT5 & IRESS
 • 10 000+thị trường
 • Spread chênh lẹch từ 0.0 pips
 • Chỉ cần nạp $100
 • Đòn bày 1:500

FP Markets at the football