Jaki jest najlepszy
metal do inwestowania?

Jaki jest najlepszy metal do inwestowania?

Historia handlu metalami szlachetnymi liczy setki lat. Złoto zaczęto wydobywać blisko 7000 lat temu, srebro ok. 3000 r. p.n.e. Te metale szlachetne nie tylko służą jako środek wymiany, ale od wieków są także uznawane za długoterminowy nośnik wartości i wykorzystywane do celów inwestycyjnych, ponieważ nie tracą na wartości z upływem czasu.

Wobec rosnącej popularności złota i srebra, do grona preferowanych opcji inwestycyjnych dołączyły inne metale. Dzisiaj metale szlachetne są powszechnie wykorzystywane zarówno do celów inwestycyjnych, jak i handlowych, i stanowią kluczowy składnik dobrze zdywersyfikowanego portfela. Metale szlachetne cieszą się statusem bezpiecznej przystani, a inwestorzy i traderzy kierują na nie swoją uwagę w okresach kryzysów finansowych i niepewności geopolitycznej.

Oprócz posiadania na własność metali szlachetnych w postaci fizycznej, istnieje wiele innych sposobów, w jakie traderzy i inwestorzy mogą uzyskać ekspozycję na tę klasę aktywów. Do najpopularniejszych z nich należą kontrakty CFD, fundusze ETF, fundusze wspólnego inwestowania oraz akcje spółek metalowych. Dowiedzmy się czegoś więcej na temat różnych metali szlachetnych oraz sposobów inwestowania w nie i handlowania nimi.

Dlaczego warto inwestować w
metale szlachetne?

Istnieją trzy główne powody, dla których warto inwestować w metale szlachetne:

Zabezpieczenie przed ryzykiem: Metale szlachetne są ważnym narzędziem do zarządzania ryzykiem, ponieważ są uznawane za zabezpieczenie przed czynnikami, które zazwyczaj powodują utratę wartości innych klas aktywów, takich jak spowolnienie gospodarcze lub recesja gospodarcza, okresy wysokiej zmienności cen na rynku, niestabilność polityczna i tarcia geopolityczne.


Ochrona przed inflacją: Metale szlachetne mają realną wartość i nie wiążą się z ryzykiem kredytowym, dlatego nie podlegają wpływom inflacji. Podczas gdy inne klasy aktywów, zwłaszcza waluty, tracą na wartości przez inflację, metale szlachetne są na nią odporne.

Dywersyfikacja: Nieustannie wysoki popyt na metale szlachetne połączony z ich ograniczoną dostępnością i coraz większym zastosowaniem w przemyśle sprawia, że są bardzo pożądaną formą inwestycji. Wysoki popyt i niska podaż, tj. dostępność w ograniczonej ilości, powodują, że wartość metali szlachetnych rośnie z biegiem czasu. W związku z tym, chociaż ich ceny ulegają godzinowym i dziennym wahaniom, w perspektywie długoterminowej utrzymują trend wzrostowy. Ceny metali szlachetnych nie są bezpośrednio skorelowane z innymi głównymi klasami aktywów, takimi jak akcje czy obligacje, dlatego są uznawane za idealny sposób na dywersyfikację portfela.

How Much to Invest
in Precious Metals?

Zasadnicze pytanie brzmi: jaki procent portfela należy przeznaczyć na inwestycje w metale szlachetne lub handel metalami szlachetnymi? Chociaż większość ekspertów twierdzi, że 5%, tak naprawdę odpowiedź zależy od Twojej sytuacji finansowej, apetytu na ryzyko i tego, jak ryzykowne są pozostałe aktywa w Twoim portfelu. Jeśli Twoja sytuacja finansowa jest dobra i masz duży apetyt na ryzyko, możesz ograniczyć ilość metali szlachetnych w Twoim portfelu. Im gorsza Twoja sytuacja finansowa i im bardziej ograniczona jest Twoja zdolność do przyjmowania na siebie ryzyka, tym wyższy może być procent metali szlachetnych w Twoim portfelu.

Odpowiedź zależy także od walut, w jakich Twój portfel jest denominowany. Jeśli utrzymujesz aktywa w stabilnych walutach, procent metali szlachetnych w Twoim portfelu może być mniejszy. W przypadku niestabilnych walut sytuacja wygląda odwrotnie.

Jaki jest najlepszy
Precious Metal to
Invest In?

Chociaż od wieków ulubionymi metalami inwestorów pozostają złoto i srebro, duże zainteresowanie wzbudzają platyna i pallad. Inwestowanie w każdy z tych metali oferuje inne okazje i wiąże się z innym ryzykiem. Dowiedzmy się czegoś więcej na temat różnych metali.

Złoto

Blask złota przyciąga inwestorów od setek lat. Ten metal szlachetny cieszący się dużym popytem ze względu na wartość emocjonalną i zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu jest zdecydowanie najpopularniejszym metalem wśród inwestorów indywidualnych, traderów i rządów państw. Właściwościami, które sprawiają, że złoto jest idealnym kandydatem do zastosowań przemysłowych, są jego plastyczność i wysoka odporność termiczna. Złoto, które tradycyjnie było wykorzystywane jako waluta, cieszy się coraz większym zainteresowaniem sektora elektronicznego, dentystycznego i medycznego. Ten metal szlachetny, wykorzystywany głównie do produkcji ozdób, charakteryzuje się wysoką płynnością, co oznacza, że można go łatwo spieniężyć. Obok popytu ze strony inwestorów i traderów, metal ten stanowi istotną część rezerw walutowych kilku krajów, które wykorzystują go jako zabezpieczenie przed inflacją.

Srebro

Kolejny popularny metal szlachetny, tj. srebro, jest produktem ubocznym wydobycia innych metali, takich jak miedź, cynk czy ołów. Charakteryzuje się najwyższą przewodnością elektryczną i cieplną spośród wszystkich pierwiastków, a także najniższą rezystancją kontaktową, dzięki czemu nadaje się do zastosowań przemysłowych. Ten pożądany ze względu na swój blask i połysk metal jest powszechnie stosowany w przemyśle do produkcji komponentów paneli słonecznych, telefonów, komputerów i kilku innych urządzeń elektrycznych. Srebro jest wykorzystywane także do produkcji baterii, nadprzewodników i mikroukładów. Ten metal szlachetny jest również wykorzystywany do wyrobu biżuterii i innych ozdób, i często jest nazywany „złotem dla biednych”. Srebro jest popularną opcją dla początkujących inwestorów, ponieważ jest tańsze niż złoto. Jest popularne także wśród doświadczonych traderów, ponieważ stanowi zabezpieczenie przed inflacją, a rynek srebra jest bardziej zmienny niż rynek złota, przez co oferuje więcej atrakcyjnych okazji transakcyjnych.

Platyna

Dostępność tego metalu stanowiącego przedmiot obrotu na całym świecie jest ograniczona, co sprawia, że jest on najcenniejszym metalem. Dzięki wysokiemu poziomowi odporności na korozję jest odpowiedni do zastosowań przemysłowych. Platyna jest powszechnie stosowana do produkcji biżuterii, paliwa i chemicznych katalizatorów do rafinacji. Głównym czynnikiem wpływającym na cenę rynkową tego metalu jest popyt na samochody wykorzystujące konwertery katalityczne. Występująca głównie w RPA i Rosji platyna jest popularnym instrumentem do dywersyfikacji portfela, ponieważ ceny platyny zazwyczaj rosną przy niskiej zmienności cen na rynku.

Palladium

Ten błyszczący srebrzysty metal także jest powszechnie wykorzystywany do zastosowań elektronicznych i przemysłowych. Pallad to rzadki metal znajdowany przede wszystkim w kopalniach w USA, Rosji i RPA, wykorzystywany w energetyce solarnej, ogniwach paliwowych, branży dentystycznej, medycznej, jubilerskiej i do oczyszczania wód gruntowych. W ostatnich latach producenci samochodów zaczęli wykorzystywać ten metal do konwerterów katalitycznych, ponieważ jest on doskonałym katalizatorem przyspieszającym reakcje chemiczne. Ten plastyczny metal, trwalszy i twardszy niż platyna, znajduje coraz więcej zastosowań. Jako opcja inwestycyjna jak dotąd pallad nie zdobył dużej popularności.

Miedź

Miedź, początkowo klasyfikowana jako metal fizyczny, jest obecnie uznawana za metal szlachetny głównie dlatego, że jest coraz rzadsza. Rosnący popyt na miedź będącą jednym z najlepszych przewodników wykorzystywanym do zastosowań przemysłowych, produkcyjnych i dekoracyjnych doprowadził do niedoboru podaży. Chociaż miedziany kruszec, monety i sztabki nie są tak popularne jak złoty kruszec, srebrny kruszec czy złote i srebrne monety, trafiają one do portfeli inwestycyjnych wytrawnych inwestorów.

Inne metale
szlachetne

Ruten, rod, iryd i osm są wykorzystywane do zastosowań przemysłowych ze względu na swoją trwałość i wytrzymałość. Jednakże, ta kategoria metali szlachetnych nie jest wykorzystywana do celów inwestycyjnych.

Jak inwestować w
metale szlachetne?

Inwestować w metale szlachetne można w następujące sposoby:

Kupno fizyczne

Planując inwestowanie w metale szlachetne, bardzo wiele osób rozważa zakup fizycznego złota lub srebra, głównie w postaci sztabek i monet. Niektórzy wybierają nawet monety numizmatyczne. Jednakże, za takimi inwestycjami zazwyczaj stoją względy emocjonalne związane z symbolem bogactwa i bezpieczeństwa finansowego, a nie motyw zarabiania pieniędzy. Kupno fizyczne wiąże się w problemem bezpiecznego przechowywania tych metali. Aby uniknąć ryzyka związanego z przechowywaniem fizycznych metali szlachetnych, inwestorzy mogą rozważyć kupno jednostek uczestnictwa funduszy ETF lub instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty na różnice kursowe (CFD).

Akcje spółek metalowych

Jednym ze sposobów na uzyskanie ekspozycji na metale szlachetne są akcje spółek prowadzących działalność w zakresie wydobycia i produkcji tych metali. Ceny ich akcji są powiązane z cenami metali, a także z czynnikami specyficznymi dla spółki, takimi jak jej zarząd, konstrukcja bilansu, wyniki i perspektywy.

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Inwestycja w ETF odzwierciedla własność niewielkiej ilości metalu. Oznacza to, że cena ETF jest bezpośrednio skorelowana z ceną metalu. Pomimo technicznego prawa własności metalu, inwestor ETF nie jest uprawniony do posiadania fizycznego instrumentu powiązanego z funduszem. Własność leży po stronie instytucji finansowej prowadzącej fundusz, a inwestor jest od niej uzależniony, jeśli chodzi o spełnienie zobowiązań przez taką instytucję. Niektóre fundusze ETF odzwierciedlają także udziały w kopalniach metalu lub rafineriach. Tego rodzaju ETF mogą podążać krok w krok za wartością danego metalu, ale tylko w ograniczonym zakresie.

Handel ETF odbywa się tak jak handel akcjami, a jego cena ulega wahaniom w ciągu dnia handlowego. Ponieważ jednostki uczestnictwa funduszu ETF są kupowane i sprzedawane przez cały dzień, fundusze ETF charakteryzują się znacznie większą płynnością niż fundusze wspólnego inwestowania.

Kontrakty na różnice kursowe

Kontrakt na różnice kursowe (CFD) to instrument pochodny, który umożliwia inwestorom spekulowanie na wzrostach i spadkach cen instrumentów podlegających najszybszym zmianom, takich jak surowce, waluty, instrumenty kapitałowe, indeksy i metale szlachetne. Handlując kontraktami CFD, inwestorzy nie dokonują faktycznego kupna lub sprzedaży metalu bazowego. Zamiast tego kontrakt CFD stanowi odzwierciedlenie umowy pomiędzy inwestorem a pośrednikiem, zazwyczaj brokerem.

How Do CFDs
Work in Precious
Metals Trading?

Cena kontraktu CFD jest oparta na cenie instrumentu bazowego, w tym przypadku metalu szlachetnego, takiego jak złoto czy srebro. Jednakże, zamiast ceny bezwzględnej metalu instrument pochodny oblicza wyłącznie zmianę w cenie lub różnicę pomiędzy punktem wejścia a punktem wyjścia z transakcji. W związku z tym inwestorzy zarabiają lub tracą różnicę pomiędzy aktualną ceną metalu szlachetnego a jego ceną kwotowaną, w zależności od tego, czy cena rynkowa zmieniła się na ich korzyść.

Inwestor zawiera taki kontrakt, spekulując czy cena instrumentu bazowego pójdzie w górę czy w dół. Jeśli inwestor przewiduje, że cena instrumentu wzrośnie, kupuje jednostki powiązanego z nim kontraktu CFD, a jeśli przewiduje, że cena spadnie, sprzedaje jednostki. Jeśli jego przewidywania się potwierdzą, inwestor zarabia na transakcji, nawet jeśli cena metalu szlachetnego spadła.

Fakt, iż kontrakty CFD oferują okazje transakcyjne także na rynku spadkowym, jest jednym z głównych powodów ich popularności.

Some of the Most
Important Terms in
Trading Precious
Metal CFDs

Pozycja długa

Kiedy inwestor otwiera pozycję kupna na kontrakcie CFD, przewidując wzrost ceny instrumentu bazowego, mówimy o zajęciu pozycji długiej.

Pozycja krótka

Kiedy inwestor otwiera pozycję sprzedaży, przewidując spadek ceny instrumentu bazowego, mówimy o zajęciu pozycji krótkiej.

Depozyt zabezpieczający

Jest to kwota, jaką inwestor musi najpierw wpłacić na swoje konto, aby otworzyć pozycję lub zawrzeć kontrakt CFD. Depozyt zabezpieczający to zazwyczaj niewielki procent pełnej wartości instrumentu bazowego.

Spread

Jest to różnica pomiędzy ceną ask a ceną bid instrumentu bazowego w kontrakcie CFD. Spread jest kosztem transakcyjnym inwestora i jest potrącany z łącznego zysku lub dodawany do łącznych strat. W związku z tym im węższy spread, tym niższy koszt transakcyjny inwestora.

Główne

Jest to jedno z najważniejszych pojęć związanych z handlem CFD, jakie trzeba zrozumieć. Dźwignia finansowa to stosunek pomiędzy wartością pozycji, a kwotą wymaganą do otwarcia pozycji. Kontrakt CFD jest lewarowanym instrumentem finansowym, co oznacza, że inwestorzy mogą uzyskać znaczącą ekspozycję na instrument bazowy bez konieczności zainwestowania pełnej kwoty. Chociaż w ten sposób możesz zwiększyć swoje zwroty, z dźwigni finansowej należy korzystać ostrożnie, ponieważ jeśli rynek zwróci się przeciwko Tobie, Twoje straty także będą większe.

Najczęściej
Benefits of Trading
Metale Szlachetne
via CFDs?

Dużą zaletą handlu CFD jest to, że oferuje on okazje transakcyjne zarówno na rynkach wzrostowych, jak i spadkowych. Oznacza to, że inwestor może znaleźć okazje transakcyjne nawet wówczas, gdy ceny metali szlachetnych idą w dół. Do głównych zalet handlu metalami szlachetnymi poprzez kontrakty CFD należą:

Brak potrzeby kupna metali szlachetnych

Kupno złota lub srebra wiąże się z pewnymi komplikacjami. Oprócz tego, nie bez znaczenia pozostaje kwestia kosztów. Powiedzmy, że cena złota wynosi 2.000 $ za uncję. Oznacza to, że potrzebujesz co najmniej 2.000 $, aby kupić uncję żółtego metalu. W przypadku kontraktów CFD na złoto Twoja ekspozycja jest ograniczona do różnicy pomiędzy aktualną ceną metalu szlachetnego a ceną kwotowaną.

Efektywny kosztowo sposób na handel

Możesz wybrać brokera CFD, który pobiera bardzo niskie prowizje i opłaty z tytułu handlu kontraktami CFD na metale szlachetne. Ponadto, upewnij się, że broker wyraźnie komunikuje, jakie opłaty i prowizje są pobierane.

Zaawansowane Platformy

Handel kontraktami CFD staje się prostszy, jeśli platforma handlowa jest łatwa w użyciu, a jednocześnie wystarczająco zaawansowana, by oferować analizę techniczną, testy wsteczne i inne narzędzia zapewniające bezpieczny i szybki handel. MetaTrader 4 jest najpopularniejszą platformą do handlu kontraktami CFD. Platforma MetaTrader 4 jest dostępna do pobrania za darmo.

Wysoka dźwignia finansowa

Handel kontraktami CFD jest handlem lewarowanym, co oznacza, że inwestorzy mogą uzyskać ekspozycję na dużą pozycję bez konieczności poniesienia pełnych kosztów na samym początku. Wysokość dźwigni finansowej oferowanej przez brokerów może wynosić od 50:1 do 500:1 na koncie FP Markets PRO.

W związku z tym, korzystając z dźwigni finansowej, inwestor musi zainwestować tylko niewielką część kosztów metalu szlachetnego. Należy pamiętać o jednej rzeczy. Zyski i straty są obliczane na podstawie całkowitej wielkości pozycji. Oznacza to, że zyski i straty będą znacznie wyższe niż początkowe nakłady inwestora. Z tego względu, chociaż w przypadku produktów lewarowanych, takich jak CFD, zyski są znacznie wyższe, kiedy rynek podąża w pożądanym kierunku, straty również mogą być wyższe, jeśli ceny metali podążą w kierunku przeciwnym niż przewidywania inwestora.

Inwestując w metale szlachetne poprzez kontrakty CFD, wystarczy wpłacić tylko ułamek łącznej wielkości pozycji. Jeśli Twoje transakcje nie idą w pożądanym kierunku, a Twój depozyt zabezpieczający jest bliski wyczerpania, może być wymagany dodatkowy depozyt. Kiedy handlujesz produktami lewarowanymi, takimi jak kontrakty CFD, warto korzystać z usług brokera objętego nadzorem oraz znać techniki zarządzania ryzykiem.

Zabezpieczenie przed stratami na innym surowcu lub instrumencie: Inwestowanie w kontrakty CFD na metale umożliwia inwestorowi zabezpieczanie się przed stratami na innych surowcach lub akcjach. Przykładowo, jeśli uważasz, że Twoje pozycje na akcjach mogą ucierpieć na skutek pewnych niekorzystnych wieści, możesz zrównoważyć część ryzyka, zajmując pozycję długą na kontraktach CFD na metale.

Jak rozpocząć
Trading Precious
Metal CFDs?

Wiedza na temat metali, znajomość czynników wpływających na ich ceny oraz wskazówki dostarczane przez analizę techniczną bardzo pomagają w handlu kontraktami CFD na metale. Renomowany broker zapewnia wsparcie klienta, zasoby edukacyjne i konto demo, które pomogą Ci sprawnie rozpocząć handel kontraktami CFD na metale.

Kroki, jaki należy podjąć, aby zacząć handel metalami szlachetnymi:

Znajdź dobrego brokera

Ponieważ broker będzie środkiem przekazu umożliwiającym Ci obrót wybranymi metalami szlachetnymi, trzeba wybrać go starannie. Aby podjąć właściwą decyzję, należy uwzględnić następujące czynniki:

  • Nadzór: Upewnij się, że wybrany przez Ciebie broker posiada zezwolenie na prowadzenie działalności i podlega nadzorowi renomowanego organu regulacyjnego, takiego jak Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC). Broker objęty nadzorem przestrzega wymogów kapitałowych dotyczących spełnienia zobowiązań dotyczących spłaty inwestorów i podlega zewnętrznym audytom zapewniającym przestrzeganie regulacji w swojej działalności.

  • Odrębność środków: Upewnij się, że broker przechowuje środki inwestorów detalicznych odrębnie od swojego własnego kapitału, który jest chroniony przez wiodące banki.

  • Płynność: Wybierz brokera, który zapewnia pierwszorzędną płynność w zakresie wielu klas aktywów poprzez ścisłą współpracę z wiodącymi instytucjami finansowymi.

  • Dźwignia Finansowa: Wybierz brokera, który oferuje elastyczną dźwignię finansową. Nawet jeśli zazwyczaj stosujesz niższą dźwignię, możesz zachować możliwość zwiększenia dźwigni w przypadku niektórych transakcji.

  • Platforma: Wybierz brokera, który oferuje narzędzia i wsparcie dla MetaTrader 4 lub MetaTrader 5. Są to szybkie, przyjazne dla użytkownika i stabilne platformy, które cieszą się zaufaniem na całym świecie.

  • Inne czynniki: Inne aspekty, jakie należy sprawdzić, obejmują poślizg, spready, prowizje i inne opłaty, łatwość wpłacania i wypłacania środków z konta oraz światowej klasy wsparcie klienta.

Otwórz konto demo

Zanim przejdziesz do handlu kontraktami CFD na metale szlachetne, dobrym pomysłem jest poćwiczenie handlu na koncie demo, które symuluje handel rzeczywisty. Chociaż takie konto oferuje warunki handlu w czasie rzeczywistym, pozycje są otwierane z wykorzystaniem środków wirtualnych, a inwestor nie zarabia ani nie traci prawdziwych pieniędzy. Konto demo może pomóc Ci zapoznać się z platformą i nabrać praktycznego doświadczenia w handlu kontraktami CFD.

Wybierz instrumenty, którymi chcesz handlować

Po otwarciu konta w renomowanej firmie brokerskiej sprawdź, jakie instrumenty handlowe są dostępne.

Wybierz walutę

Możesz handlować złotem lub srebrem za dolary amerykańskie, dolary australijskie lub inne wylaluty. Wybierz taką, która odpowiada Twojemu profilowi inwestycyjnemu.

Przeprowadź niezbędne badania i analizę rynku

Zanim zaczniesz handlować kontraktami CFD na metale, dobrym pomysłem jest zapoznanie się z czynnikami, które wpływają na rynek metali, oraz śledzenie aktualnych wiadomości i ostatnich zmian.

Zacznij handel od:

  • Otwarcia pozycji długiej lub kupna, jeśli przewidujesz, że cena wzrośnie, bądź pozycji krótkiej lub sprzedaży, jeśli przewidujesz, że cena spadnie.

  • Wybrania wielkości transakcji zgodnie ze swoimi celami finansowymi, dźwignią finansową, z jakiej zamierzasz korzystać, oraz Twoim budżetem.

  • Zastosowania narzędzi do zarządzania ryzykiem, takich jak zlecenia Stop Loss i Limit.

Czy handel metalami szlachetnymi jest ryzykowny?

Tak jak wszystkie inne inwestycje, metale szlachetne niosą ze sobą pewien stopień ryzyka. Chociaż oferują zabezpieczenie przed zapaścią gospodarczą i zawirowaniami politycznymi, inwestor zawsze mierzy się z ryzykiem podjęcia niewłaściwej decyzji. Wiedza na temat handlu metalami szlachetnymi i dyscyplina w zakresie stosowania narzędzi do zarządzania ryzykiem pozwala inwestorom ograniczyć ponoszone ryzyko.

Precious metals are among the preferred choice of experienced traders for portfolio diversification. This is especially true for precious metals like gold and silver.

Rozpocznij handel ze wsparciem australijskiego regulowanego brokera

bullet Uzyskaj dostęp +10.000 instrumentów finansowych
bullet Automatycznie otwieraj i zamykaj pozycje
bullet Aktualności i kalendarz ekonomiczny
bullet Wskaźniki techniczne i wykresy
bullet I wiele innych narzędzi

Podając swój adres e-mail, wyrażasz zgodę na politykę prywatności FP Markets i otrzymujesz przyszłe materiały marketingowe od FP Markets. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
Source - database | Page ID - 21026

Get instant Updates in Telegram