Iress Clients Margin Changes

Iress Clients Margin Changes
Current New
선물 1% 3%
QAN 5% 20%
SCG 5% 10%
SGP 5% 10%
MGR 5% 10%
ALL 5% 10%
BSL 5% 10%
GMG 5% 10%
BLD 5% 10%
CWY 5% 10%
SUN 5% 10%
QUB 5% 10%
BEN 5% 10%
AST 5% 10%
APT 10% 30%
FLT 10% 50%
CGF 10% 30%
IFL 10% 20%
JBH 10% 15%
MND 10% 30%
SCP 10% 20%
EHE 10% 50%
WSA 10% 20%
OZL 10% 15%
WEB 15% 30%
NSR 15% 30%
MLD 15% 50%
MMS 15% 30%
SKT 15% 100%
FNP 15% 30%
REG 15% 70%
GWA 15% 20%
JHC 15% 50%
TRS 15% 70%
VRT 15% 50%
NIB 15% 20%
SIQ 15% 30%
PPH 15% 20%
CQE 15% 30%
GNC 15% 30%
SFR 15% 30%
API 15% 30%
FXL 20% 50%
IEL 20% 30%
EHL 20% 60%
EML 20% 40%
VEA 20% 30%
BIN 20% 30%
MAH 20% 40%
JMS 20% 50%
LNG 20% 100%
HUB 20% 30%
DJW 20% 50%
AAC 20% 40%
TGR 20% 30%
CKF 25% 40%
ARQ 25% 100%
AD8 25% 50%
VTG 25% 70%
OML 25% 100%
RIC 25% 50%
BWX 25% 50%
PIA 25% 70%
ALF 25% 50%
CTD 30% 50%
CST 30% 100%
NXS 30% 70%
BSE 30% 70%
CDD 30% 50%
CL1 30% 70%
RHP 30% 60%
ELS 30% 100%
Z1P 30% 50%
NEA 30% 50%
A2B 30% 100%
AIZ 35% 50%
HPI 35% 70%
SRV 35% 50%
INR 35% 70%
SPL 35% 50%
EXL 40% 100%
ADH 40% 100%
BTH 40% 100%
SMN 40% 100%
VRL 40% 70%
SIV 40% 100%
PIC 40% 70%
RDV 40% 70%
MVF 45% 70%
AGY 50% 70%
OVH 50% 100%
WSP 50% 70%
AGH 50% 100%
NMT 50% 70%
PPE 50% 70%
ISU 50% 70%
FLN 50% 70%
MML 50% 70%
5GN 50% 10%
MOC 50% 70%
PEN 50% 100%
SLC 50% 70%
CDP 50% 70%
CGL 60% 100%
VOR 60% 100%
AU8 60% 100%
WAX 60% 70%
RFX 65% 100%
ATL 70% 100%
NUH 70% 100%
A3D 70% 100%
RZI 70% 100%
GRB 70% 100%
OCC 70% 100%
PSC 70% 100%
S2R 70% 100%
TAP 70% 100%
CGS 70% 100%
NET 70% 100%
LOM 70% 100%
RKN 70% 100%
GTK 70% 100%
ANG 70% 100%
SHM 70% 100%
TPP 70% 100%
AHF 70% 100%
TNK 70% 100%
OEL 75% 100%
PRT 75% 100%
MCE 80% 100%
ACF 80% 100%
MTO 80% 100%
SYA 80% 100%
FRM 80% 100%
PGC 80% 100%
TNY 80% 100%
BD1 80% 100%
HAV 80% 100%
STG 85% 100%
RML 85% 100%
NNW 85% 100%
TOE 85% 100%
SHE 85% 100%
SGI 85% 100%
88E 85% 100%
NAG 90% 100%
NFLX.NAS 5% 15%
AAPL.NAS 5% 10%
FB.NAS 5% 10%
GE.NYS 5% 20%
OXY.NYS 5% 15%

»거래 시작
시작하세요

지금 계정 개설하기

bullet 10,000여 금융상품 거래 가능
bullet 자동으로 포지션 개시 및 종료
bullet 뉴스 및 경제 캘린더
bullet 보조지표 및 차트
bullet 기타 여러 도구 포함

고객님께서 이메일을 제공해주신다는 것은 FP Markets 개인 정보 정책에 동의함과 동시에 마케팅자료를 받아 보신다는 것을 의미합니다. 언제든지 구독취소가 가능합니다.Get instant Updates in Telegram
사이트 맵 | © FP Markets 2020